Před 500 lety byla vytištěna první mapa Čech

[ title]
V letošním roce uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou.

U příležitosti osmičkového jubilea proběhne dne 16. května 2018 v prostorách Hradu v Litoměřicích slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech, které připomene význam této památky v interdisciplinárním kontextu.

Klaudyánova mapa

Klaudyánova mapa podrobně ztvárňuje české království s obohacením o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích. Zachycuje např. česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická. Zajímavá je i obrazová a heraldická výzdoba umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, která si všímá dobových nešvarů viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.

Rozsáhlou Klaudyánskou konferenci pořádají za vynikající spolupráce tři instituce: Filozofická fakulta UJEP, Historický ústav AV ČR, v. v. i., a Zeměměřičský úřad.

Významnost této události stvrzují poskytnuté záštity. Jednu z nich udělil  Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který zároveň umožnil vzácnou památku z vlastnictví Litoměřického biskupství v den konání konference vystavit. Další záštitu poskytl litoměřický starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, jenž umožnil konání konference na Hradě v Litoměřicích za nadstandardně vlídných podmínek. Dalšími osobnostmi, které akci zaštítily, jsou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a v neposlední řadě předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

„Odbornou záštitu přijaly významné instituce zabývající se historickou geografií a kartografií, především Česká kartografická společnost, Centrum pro historickou geografii a Mapová sbírka při PřF UK v Praze a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. ve Zdibech,“ připomíná prof. PhDr. Eva Semotanová, CSc., organizátorka konference a přední česká odbornice na historickou kartografii z Historického ústavu AV ČR.

„Program konference je pojatý interdisciplinárně, zazní i referáty, které zhodnocují Klaudyánovu mapu z hlediska ikonografického či dobového historického kontextu Čech v období vlády Jagellonců. Protože se jedná o skutečně unikátní památku, chtěli jsme ji připomenout nejen odborné veřejnosti, ale přiblížit i žákům, kteří se v současné době seznamují se základy zeměpisu a možná ani neví, že je tato vzácná první mapa Čech uložena v Litoměřicích. Proto si naši studenti, budoucí učitelé, pro vybrané školní třídy z litoměřických škol připravili edukační program, který dětem mapu představí v den konání konference přímo na litoměřickém Hradě. Uvidí zde přesnou kopii mapy, se kterou budou pracovat,“ uvádí za organizátory konference doc. Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP.

Obyvatelé i návštěvníci Litoměřic budou mít unikátní možnost prohlédnout si originál mapy Mikuláše Klaudyána ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, kde je uložen.

Detail mapy

„Klaudyánova mapa je archivní kulturní památkou a dostává se jí té nejlepší péče. Je umístěna v trezorové místnosti depozitáře společně s dalšími nejvzácnějšími archiváliemi. Prostor je maximálně zabezpečen, s možností regulovat teplotu i vlhkost, a tím vytvářet optimální podmínky pro uchování těchto památek pro další generace,“ konstatuje PhDr. Daniela Brokešová, ředitelka archivního odboru Státního oblastního archivu v Litoměřicích (SOA Litoměřice).  

Archiv u příležitosti konference připravil jednodenní expozici, jejíž součástí bude originál mapy i další dokumenty související s jejím začleněním do sbírek litoměřických biskupů a uložením v SOA Litoměřice. „V prostorách archivu v Krajské ulici bude expozice návštěvníkům přístupná od 9:00 h do 11:30 h a poté od 14:00 h do 16:30 h. Vstup je bezplatný,“ doplňuje ředitelka Brokešová.   

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP.
(lh,turistickelisty.cz,foto archiv UJEP)