Kostel sv.Jiljí v Uhlířských Janovicích skrývá pozoruhodné gotické nástěnné malby

[ title]
Kostel sv.Jiljí v Uhlířských Janovicích stojí uprostřed městečka, za východní stranou náměstí, na mírné vyvýšenině nad soutokem potoků. Středně velký gotický kostel s polygonálním presbytářem a severní sakristií do sebe zahrnul část zdiva lodi ze staršího,romámnského kostela.

Kostel od východu

Kostel se dochoval v puristické úpravě z let 1908-1909, kterou prozradí odhalené kamenné zdivo na vnějšku kostela i novogotická hrotitá okna presbytáře a jihovýchodní strany lodi. Pseudoslohové jsou také portály uprostřed jižní strany a na západní straně lodi v jihozápadním koutě.

Portál kostela

Kostel má přibližně čtvercovou loď, která je osvětlovaná ještě širokými okny s půlkruhovými záklenky na podélných stěnách. Západní průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem z poslední puristické obnovy. Kostel nemá věž, pouze nad střechou lodi vyčnívá sanktusníková věžička. Presbytář je klenut dvěma poli gotické žebrové klenby, sakristie má valenou klenbu.

Presbytář kostela

V presbytáři jsou dochované pozoruhodné gotické nástěnné malby, na jižní straně, respektivně v její východní části je náročněji pojednaná nika bez sedátka, patrně Boží hrob. V interiéru se dochovaly zbytky barokního mobiliáře, varhanní kruchta na západní straně je novogotická.

Gotické malby v presbytáři

Románské jádro lodi lze datovat jen rámcově, vyjma románského kruhového okénka chybí architektonické články. Kostel mohl vzniknout někdy v druhé polovině 12.století či na počátku 13.století. Někdy v polovině 14.století  došlo k výstavbě nového kostela, který do sebe pojal západní a severní zeď románské stavby. K této fázi náleží polygonálně ukončený presbytář i severní sakristie, přístupná z presbytáře později upraveným portálem. V devadesátých letech 14.století byl interiér kostela vyzdoben nástěnnými malbami, z nichž se dochovaly zejména pašijové scény christologického cyklu. Pozoruhodná je rovněž heraldická výzdoba dokládající úzký vztah rodu Šternberků k této stavbě.

Klenba presbytáře

Stěny jsou rozděleny ve třech vodorovných pruzích v obdélná pole, na severní straně presbytáře zahlédnete Večeři Páně, Zajetí, Bičování a Korunování Krista trním, Ukládání do hrobu, Vstup do Předpeklí, Zmrtvýchvstání. Dále fresky zobrazují Krista nesoucího kříž, Nanebevstoupení Páně a Seslání sv. Ducha. Východní stěnu zdobí král David a na jižní straně jsou postavy sv. Petra a Pavla. Na klenbě lze rozeznat šternberský znak a nebeská tělesa. Hlavní oltář rokokový, rámový, kazatelna klasicistní, dva obrazy sv. Jana Nepomuckého a Smrti sv. Josefa z 1. pol. 19. stol.

Podle : Kibic Karel ml.,Vaněk Vojtěch, Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku
            Kol. Umělecké památky Čech T/Ž, 4.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)