Kostel sv.Mikuláše v Jincích nechal postavit František Karel Wratislav z Mitrovic

[ title]
V Jincích  v okrese Příbram stál původně gotický kostel, který byl patrně alespoň zčásti dřevěný. O postavení současného kostela se zasloužil majitel panství František Karel Wratislav z Mitrovic.

Kostel sv.Mikuláše

Kostel sv.Mikuláše je jednolodní přibližně orientovaný kostel obdélného půdorysu s odsazeným presbytářem a sakristií s oratoří v patře, přiléhající k severní stěně. Nad chórový závěr vystupuje štíhlá nízká hranolová věž.

Půdorys kostela

Jednoduché členění exteriéru stavby plochými lizénovými rámy a velkými obdélnými výřezy segmentově sklenutých oken bez rámujících šambrán je obohaceno složitějším profilem korunní římsy a náročnějším ztvárněním věže nad chórovým závěrem s nárožními pilastry, segmentově prohýbanými nadpražními římsami a postranními atikovými úseky, korunovanými dekorativními vázami. Mansardová střecha kostela je kryta prejzy. K průčelí kostela je připojena dřevěná krytá chodba vedoucí do sousední barokní márnice na kruhovém půdorysu.

Interiér kostela

Loď kostela je sklenuta plackou se štukovýmí rámy, zatímco presbytář a sakristie valeně s lunetami a lunetovým závěrem. Ve stěně sakristie je zazděn drobný gotický sanktuář. Hlavní oltář a kazatelna jsou barokní z doby po r. 1720. Na severní straně lodi je barokní oltář sv. Josefa, pocházející původně ze zámecké kaple, s novým obrazem z r. 1939 od J.Jelínka a barokní oltář sv. Václava s rokokovým obrazem Svaté rodiny na stěně.

Hlavní oltář

Na jižní straně lodi se nachází barokní oltář sv. Kříže s plastickou skupinou Ukřižování a oltář sv. Jana Nepomuckého, oba z doby založení kostela. Varhany barokního typu zhotovené varhanářem Em. Petrem byly instalovány r. 1896.


Podle : web NPÚ
            Kol.,Umělecké památky Čech A/J,svazek první


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)