Kostel sv.Petra a Pavla v Kralovicích skrývá hrobku rodu Gryspeků

[ title]
Kostel sv.Petra a Pavla v Kralovicích, původně raně gotický pevnostní kostel z konce 13. století (zdivo presbytáře a dolní části věže, část zdiva lodi a fragment portálu na jižní straně), připomíná se jako farní v roce 1307, přestavěn renesančně v 1etech 1575 — 81 za Floriána Gryspeka z Grysbachu. Renesanční zděný štít kaple zničen roku 1868, záhy nahrazen novým, sgrafita na fasádě renovován při opravě kostela v roce 1894.  

Pohled od východu

Renesanční, cihlový tribunový kostel je jednolodní s užším, pětiboce zákončen presbytářem s opěráky, s hranolovou věží se schodištěm v severovýchodním nároží lodi a se čtvercovou Gryspekovskou hrobní kaplí po jižní straně lodi (dnes kaple Nejsvětějšího Srdce Páně). Západní průčelí je tříosé, členěno vysokými pilastry nesoucími zalamující se kládí a završeno štítem s lichoběžníkovým nástavcem členěným pilastry. Ve střední části průčelí je obdélný, půlkruhově, zakončený portál, po stranách jsou mělké výklenky.

Vstupní průčelí

Hlavní průčelí a boční fasády lodi jsou cihlové, neomítnuté, na jižní a severní straně slepé arkády, na jižní straně fragment, zazděného hrotitého portálu s profilovaným ostěním; zdi presbytáře, věže, schodiště a jižní kaple pokryty novými psaníčkovými sgrafity; okna jednoduchá, hrotitá, v lodi dvoudílná, nad západním portálem je kruhové okno.

Půdorys kostela

Presbytář je sklenut valeně s výsečemi, stěny jsou členěny vysokými pilastry s římsovými hlavicemi; loď sklenuta valeně s výsečemi s masivní štukovou kazetovou výzdobou; na vtažených opěrácích toskánské pilastry, mezi opěráky vestavena tribuna se slepými arkádami v přízemí, sklenuta valenou klenbou s kazetovou výzdobou; kruchta podklenuta třemi poli kříž.hřebínkových kleneb; sakristie v podvěží sklenuta kupolí na čtveřici val. pásů; již. kaple sklenuta neckovou klenbou s výsečemi, stěny hladké, pod kaplí hrobka, obdélná, sklenutá valeně s výsečemi.

Hlavní oltář

Hlavní oltář je z 2. poloviny 17. století, portálový, sochařský, bohatě řezaný, se skupinou Zvěstování od tzv.Týneckého mistra ze začátku 16. století a se sochami klečících andělů od F.Platzera z 1et 1765—70 (pův. na tabernáklu v Marián.Týnici), v nástavci obraz Nejsvětější Trojice od J. Herzoga z roku 1868; opatské křeslo v presbytáři a dvě intarzované chórové lavice z roku 1780 se znakem a iniciálami plaského opata C. Wernera.

Interiér kostela

Varhany jou z roku 1689 se soškami andělů a s řezbářskými postranicemi dal zhotovit opat O. Troyer; ostatní zařízení pseudoslohové z roku 1858. V kapli Božského Srdce Páně je renesanční malovaný epitaf Floriana Griesbecka od H. Bullea z Řezná, spolupracoval malíř  S. Braun z Kadaně a řezbář  K. HartwigzWernigerode, dokončen r. 1593; oltář kol r. 1850.

Hrobka rodu Gryspeků

V roce 2014 byla v restaurované kapli Božského srdce Páně instalována stálá expozice rodu Gryspeků. Součástí prohlídky expozice je možnost nahlédnout do gryspekovské hrobky s nejstaršími mumiemi v České republice. Skříň na paramenta v sakristii z 2. pól. 17. stol.; oltář (vně na severní strany lodi vedle vchodu) s akantovým řezbami, kolem roku 1700.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)