Kostel sv. Šimona a Judy ve Skřípli byl postaven Janem Adolfem z Kounic

[ title]
Původně románský kostel byl zasvěcen sv.Janu, doložen již r. 1233. Byl kostelem farním a farář byl dosazován z mnichů kláštera ostrovského. Po zrušení ostrovského kláštera začal kostel chátrat. Když byl v sousedním Osově postaven kostel nový, byla tam přenesena křtitelnice a zvony. V roce 1768 byl starý kostel zbořen. Nynější kostel byl vysvěcen roku 1794. Byl postaven na náklady tehdejšího majitele osovského panství Jana Adolfa z Kounic.

Pohled od východu

Ze starého kostela se ve Skřipli zachovaly jen tři staré náhrobní kameny, které byly vsazeny do hřbitovní zdi po obou stranách vchodu.První z nich nese rytířskou postavu v brnění a nápisem, oznamujícím, že roku 1585 zemřel a na Skřipli pochován Jiří Holan z Jiljova a na Osově. Druhý náhrobník z černého mramoru má vytesanou postavu šlechtičny, které u nohou leží erb s medvědem na zadních nohách. Náhrobník patří Jiříkově manželce Barboře Holanové rozené z Barštejna a konečně na třetím je vyobrazeno ležící děvče s nápisem že roku 1517 zemřela dcerka Jana Staršího Vratislava z Mitrovic.

Pohled od západu

Kostel je jednolodní, obdélný, s kvadratickým presbytářem, ukončeným zaobleně, s vížkou ve vstupním průčelí. Průčelí je ukončeno římsou se štítem, je členěno plochými pilastry, je zde vstupní portál a okno. Další fasády jsou členěny vpadlými poli a okny ve štukových rámcích. V nárožích uvnitř jsou pilastry, nesoucí plackové klenby a v apsidě konchu. Na klenbách je  štukový ornament, na klenbě presbytáře jsou nové nástěnné obrazy Madony a světců. Barokní kruchta je balkónovitá.

Hlavní oltář asi z roku 1682, raně barokní, přenesený ze hřbitovního kostelíka na Zvíkově, sloupový, s boltcovým ornamentem a soškami po stranách, s obrazem uprostřed a v nástavci. Na nástávci pozdně gotické sošky Krista Trpitele, Panny Marie a sv. Jana Evangelisty.

Kazatelna je nevýznamná, v lodi jsou dva protějškové rámové oltáře, barokní, s nikou uprostřed, v níž nové sochy Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie Lurdské. Na severní straně lodi barokový obraz Nejsvětější Trojice z 1. čtvrtiny 18. století, na jižní stěně lodi je rokoková soška sv. Václava a obraz Ukřižování z 18. stol.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech P/Š,3.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)