Kostel sv. Václava je zajímavým příkladem venkovské renesanční sakrální architektury

[ title]
Kostel sv. Václava v Krchlebech v okrese Kutná Hora v rámci církevních staveb má ojedinělý  bohatě zdobený etážový štít pocházející z doby po roce 1600. Zajímavý je rovněž stavební vývoj kostela, zejména jeho výrazná renesanční přestavba. Stylové etapy patrné na architektuře dokládají též dochované náhrobky (renesanční znakové náhrobníky, pozdně barokní litinové kříže, klasicistní náhrobek atd.).

Renesanční štít kostela

Areál se nachází na severním okraji obce. Jednolodní orientovaný kostel s lehce odsazeným pravoúhlým presbytářem je krytý sedlovou střechou s keramickými bobrovkami. Výraznou sanktusovou věžičku nad presbytářem pokrývá plech. Střechu nad lodí z obou stran prolamují dva páry vikýřů typu volská oka. Mírně lichoběžníková sakristie, zastřešená pultovou střechou, přiléhá k sev. stěně presbytáře, k SZ nároží lodi je přisazen válcovitý přístavek pro schodiště na kruchtu a půdu.

Půdorys kostela podle K.Kibice

Západní průčelí má na osu umístěný jednoduchý pravoúhlý portál a nad ním po stranách situovaná dvě půlkruhová okna lemovaná páskou. Nejvýraznějším architektonickým prvkem fasády je bohatě tvarovaný etážový štít, završený sochou sv. Václava. Fasádu lodi a presbytáře pročleňují vysoká půlkruhově ukončená okna. Kostel obklopuje již nefunkční hřbitov s několika zachovalými náhrobky umístěnými převážně při presbytáři. Tato část je od funkčního hřbitova, založeného vých. směrem, oddělena zdí. Obdélná márnice krytá valbovou střechou s keramickými bobrovkami je situovaná do JV rohu původního hřbitova.

Interiér kostela

Do dělící mezihřbitovní zdi je vsazeno 9 znakových náhrobků. Celý areál vymezuje ohradní zeď s pilířovou bránou situovanou osově na hlavní vstup. Brána je přístupná kamenným schodištěm o 6 stupních.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto web obce Krchleby,archiv)