Kostel sv. Václava v Dolním Čepí se dochoval ve středověké podobě

[ title]
Ojediněle dochovaný pozdně románský kostel sv. Václava v Dolním Čepí v okrese Žďár nad Sázavou s nepatrnými mladšími úpravami se řadí mezi nejstarší sakrální stavby v regionu, které úzce souvisí s osídlením zdejší krajiny v 1. polovině 13. století. Tuto hypotézu potvrzují i některé dochované kamenické články archaického provedení. Kostel nikdy neprošel zásadní přestavbou a díky této skutečnosti se do dnešních dnů zachoval v mimořádně autentické středověké podobě.

Pohled od severovýchodu

Kostel sv. Václava se skládá z plochostropé lodě na kterou navazuje  presbytář zakončený apsidou. Presbytář je zakončen valenou klenbou a apsida konchou. Původní vstup do kostela vedl asi z jižní strany jednoduchým, dvakrát odstupňovaným obloukovitě zaklenutým portálkem dnes je v jeho místech náhrobek.

Interiér kostela

Kostel obklopuje hřbitovní areál vymezený ohradní zdí. V  kostelíku je hrobka rodu Humpolíků, kteří patřili k významným rodům vesnice, stejně tak jako rod Peringerů.

Podle : web NPÚ
            web obce Ujčov

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)