Na místě loretánské kaple v Dobříši stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice

[ title]
Děkanský kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši byl postaven na místě bývalé loretánské kaple bl. Panny Marie, kde jej nechali v letech 1794 - 1797 postavit František Gundakar I. kníže z Colloredo-Mannsfeld (1731-1837) a jeho manželka.

Děkanský kostel Nejsvětější Trojice

Kostel byl údajně vysvěcen 27. října 1797, nezachoval se však žádný doklad. Stavbu provedl panský zednický mistr dobříšský František Josef Moravec. První důkladná oprava proběhla v roce 1867 za faráře Františka Badůňka. Během opravy byl obnoven hlavní oltář, na který byl umístěn obraz Nejsvětější Trojice z roku 1867 od malíře Josefa Hellicha.Koncem 19. století proběhlo ještě několik úprav, kdy byl mimo jiné přemístěn vchod na kůr z vnějšku kostela.

Půdorys kostela

Další důkladná obnova kostela proběhla po povýšení dobříšské fary na děkanství, což se stalo 31. 12. 1901. Kostel byl tehdy opraven v čistě barokním slohu. Autorem návrhu rekonstrukce Antonín Wiehl, významný architekt druhé poloviny 19. a počátku 20. století a představitel historismu a české neorenesance. Práce provedl knížecí dobříšský stvitel František Kašpar.

Interiér kostela

V průběhu dalších let probíhaly různé úpravy, zatím poslední oprava vnějšího pláště kostela proběhla v roce 2006 a uvažuje se o opravě interiéru. V letech 1996-9 byl kostel kvůli havarijnímu stavu střechy uzavřen.

Lev kardinál Skrbenský z Hřiště

Hlavní oltář je opatřen obrazem Nejsvětější Trojice, boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii a sv. Janu Nepomuckému.Výzdobu stropu presbytáře a lodi provedl akad. malíř Jaroslav Filip, rodák mladoboleslavský. Kostelní strop je rozdělen na tři díly. Nad kněžištěm je mistrně ztvárněná "oslava Nejsvětější Svátosti" a také erb kardinála, arcibiskupa pražského Lva svobodného pána Skrbenského z Hříště, který roku 1907 kostel osobně vysvětil. V kostelní lodi je zobrazeno "obětování obnoveného chrámu Páně Nejsvětější Trojici a sv. patronům země české". Také se zde nachází obraz dobříšského zámku z parkové strany a podobizny patronů Josefa a Ivony, knížat z Colloredo-Mannsfeldu. Na dalších obrazech v chrámové lodi je zobrazen "nebeský sněm sv. patronů českých".V rozích hlavní lodě jsou obrazy čtyř církevních otců: svatý Jeroným, svatý Augustin, svatý Řehoř a svatý Ambrož. Na oknech hlavní lodě jsou vyobrazeni svatý Václav, Jan Nepomucký, Ježíš a Panna Maria.

Erb kardinála, arcibiskupa pražského Lva svobodného pána Skrbenského z Hříště

Původně visely na věži kostela tři zvony z roku 1797. Jména zvonů byla: Nejsvětější Trojice, sv. Jan Nepomucký a sv. Florián. Dva větší zvony byly sejmuty za první světové války, roku 1929 byly nahrazeny novými, které však byly zabaveny za 2. světové války. Dlouhou dobu visel na věži pouze nejmenší zvon, Florián (průměr 57 cm) přelitý v roce 1868. Roku 2001 byl přidán nový zvon, Svatý Tomáš.

Podle informační tabule u kostela

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)