Radnice ve Stříbře zaujme krásnou sgrafitovou fasádou

[ title]
Renesanční radnice ve Stříbře se nachází na západní straně Masarykova náměstí, jejím předchůdcem byly dva středověké domy, které v roce 1508 v důsledku zkázy předchozí radnice městská obec zakoupila a přestavěla. První doklad o této radnici je z roku 1512 a jednalo se již o třetí radnici ve Stříbře. Přestavba radnice byla dokončena až v roce 1543. V roce 1588 udeřil do radnice blesk a proto musela být znovu opravena. Opravu prováděli vlašští mistři z Plzně, hlavním stavitelem byl Albrecht Gryson, kamenické články byly dílem Bartoloměje Laghi zvaného Škarpalín. Další jsou uváděni Jan Vlach a Denetín. Opravy skončily v roce 1589, ale sgrafita jsou z roku 1590 a jejich autor byl malíř Jan z Plzně.

Výzdoba fasády

Raně barokní portál do dvora nese letopočet 1688, v roce 1748 byla upravena radniční věžička. V letech 1883-87 obnovili sgrafitovou fasádu vídeňští malíři Jobst a Schönwolf. V přízemí byla výzdobafixována, figurální výjevy v patře byby odhadnuty a celý projekt dostal novorenesanšní styl.

Výzdoba fasády

Původní historická radniční budova je jednopatrová, nepravidelně obdélná stavba o pěti okenních osách. Střechy jsou sedlové, v zadní části valbové. Průčelí se v přízemí dělí na tři odlišné části, dolní část má jednoduchou psaníčkovou sgrafitovou výzdobu, nárožní sgrafita jsou na způsob bosáže. Ve střední části vyniká bosovaný renesanční portál. Horní část průčelí má mezi třemi římsami figurální sgrafita. Nejvyšší část představuje štítová atika v podobě tří pilastrových štítů spojených profilovanými římsami, které jsou zakončeny korouhvičkami.

Současná budova radnice se dělí na přední goticko-renesanční budovu, střední část se dvěma původními křídly svírá někdejší radniční dvůr a slouží jako hala, po levé straně je nádvorní křídlo a mladší radniční dvůr. K radnici dnes na jižní straně přiléhá zahrada. Za vstupním portálem se nalézá prostora haly, za následujícím klenebním pásem je mázhaus. Obě části jsou zaklenuty valenými klenbami s výsečemi. Z dolního mázhausu se vstupuje do střední části radnice. První patro radnice je zaklenuto pouze v části původní staré budovy. Hlavní historický sál se nachází na pravé straně průčelí.


Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2.díl

(lh,turistickelisty.cz, foto archiv)