Sloup Nejsvětější Trojice v Duchcově nechali postavit Valdštejnové

[ title]
Pískovcový pilíř byl postaven nákladem Jana Josefa z Valdštejna a jeho manželky Eleonory v letech 1720–21 na základě smlouvy s Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Autorem jeho sochařské výzdoby je Michal Jan Josef Brokoff. Spodní část soklové architektury zdobí na přední straně reliéf duší v očistcových plamenech a na zadní reliéfní výjev Smrti sv. Františka Xaverského.

Na vystupujících úsecích říms stojí vpředu socha Panny Marie Immaculaty, vzadu socha sv. Barbory, po stranách pak klečí andělé s reliéfními kartušemi. Navazující obelisk nese kartuš s reliéfem postav protimorových patronů sv. Rocha a sv. Šebestiána a vrcholí sousoším Nejsvětější Trojice triumfálního typu. Pilíř obklopuje polygonální balustráda doplněná před r. 1757 po stranách sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa s Ježíškem zdejšího sochaře Matyáše Kühnela.

Sloup Nejsvětější Trojice

Hmota je tvořena štíhlým, čtyřbokým obeliskovým dříkem vynášejícím hlavici s plastikou Nejsv. Trojice. Hmota stavby spočívá na kamenném stylobatu, zvýšený sokl je ohrazen kamennou balustrádou šestibokého půdorysu. Vnější perimetr okolí sloupu je vymezen pískovcovými monohobokými patníky spojenými řetězy. V nároží balustrády jsou osazeny dvě plastiky spočívající na stlačených soklech. Hlavní průčelí soklu vždy zdobeno reliéfním znakem, zbývající plochy profilovány prázdnými oválnými kartušemi.

Při severním průčelí balustrády osazena plastika sv. Josefa, orientována k západu, figura v tradičním ikonografickém vyobrazení muže s plnovousem, dynamicky ponderované roucho, levá dolní končetina nakročena vpřed. Ježíšek v náručí obrácený k sv. Josefovi, dotýká se jeho tváře. V ploše soklu reliéf valdštejnsko-vartenberského znaku.

Vrchol sloupu

Při jižním okraji balustrády plastika sv. Jana Nepomuckého. Figura stojící na stylizovaném terénu, postava mírně esovitě prohnutá pravá horní končetina zdvihá krucifix, kněžský oděv bohatě řasený. Na soklu reliéfní znak Trautmansdorfů v oválné kartuši po stranách s boltci a mušlí. Architektura samotného sloupu je tvořena soklem, dříkem a hlavicí. Sokl je hranolový, po stranách sevřený mohutnými volutami vynášející výrazně vyloženou profilovanou římsu. Hlavní plochy soklu jsou zdobeny obdélnými reliéfy. Na západním průčelí soklu je reliéf zachycující duše v purgatoriu, zobrazeny polopostavy se zepjatýma rukama pohlcované plameny. Nad reliéfem konzola s oblakovou kupou a dvojicí andílčích hlav podpírající římsu.

Výchcodní průčelí je opatřeno obdléným reliéfem zachycující sv. Františka Xaverského s křížem, v pozadící hořící dům zasažený bleskem. Nad reliéfem řísmová konzola s andílčí hlavou skrytou v oblakové kupě. Na vyložené římse soklu při západním průčelí osazena kopie plastiky Immaculaty, s esovitě prohnutou postavou, rozevlátým řaseným šatem, při půlměsící dvojice andílčích hlav. Originál uložen ve vestibulu městského úřadu.

Zámeckou zahradu v Duchcově založil arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna

Východní průčelí je osazeno plastikou sv. Barbory, v tradičním vybobrazení, se vzpřímenou postavou, nařaseným šatem, při patě sochy je atribut - architektura věže s detailním zpracováním povrchu. Zbývající průčelí zdobena sochami andělů, obě postavy zachyceny v pokleku, v rukou drží kartuše se symbolem krucifixu a kalicha. Dřík sloupu čtyřboký, tvaru obelisku, zdobený solitérně rozmístěnými oblaky, andílčími hlavami nebo celými postavami puttů. Při vrcholu dříku čabraka s vegetabilním závěsem. Na vrcholu dříku stlačená kompozitní hlavice. Na oblakově kupě, po stranách s dvojicí puttů je zobrazena Nejsv. trojice, Bůh Otec a Syn jako sedící postavy, na kolenou společně držící sferu mundi, Kristus se vztyčenou pravicí k přísaze. Nad postavami kovová pozlacená holubice Ducha Svatého v paprsčité gloriole.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)
Kuks je perla českého baroka

Kuks je perla českého baroka

16.1.2019 18:00:00

Kuks by byl zřejmě dodnes jen pomístním názvem u vísky Slotov, kdyby si jej za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork, významný objednavatel uměleckých děl přelomu 17. a 18. stol., jedn...