V kostele sv.Jana Křtitele najdete pozoruhodnou výzdobu

[ title]
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů zabírá severovýchodní kout historického jádra Jindřichova Hradce. Kostel byl založen raně goticky ve třetí čtvrtině 13.století, na začátku 14.století byl postaven presbytář, dostavěna jižní boční lodˇ a hlavní lodˇ zaklenuta. Stavba byla dokončena po polovině 14. století. V roce 1434 byl kostel vypálen husity, po roce 1461 provedeny pozdně gotické úpravy. Počátkem 17.století kostel vyhořel znovu byl obnoven. V 19.století restaurován stavitelem Kocábem .Dnes zde sídlí Muzeum Jindřichohradecka.

Půdorys kostela s klášterem

Kostel má dlouhý presbytář s hlubokým trojboce uzavřeným závěrem  orientovaným k jihovýchodu a podstatně užší a nižší jižní boční loď. Presbytář je zaklenut osmipaprskově a dvojicí šestidílných polí. Gotická hrotitá okna s kružbami se střídají s opěráky. Na štítě nad neprofilovaným lomeným vítězným obloukem nasazena věžice s kamennou jehlancovou helmicí.Na jižním boku presbytáře kaple sv. Mikuláše, na severním sakristie.

Průčelí kostela

Uvnitř kostela zachován cyklus unikátních maleb apoštolů v nadživotní velikosti na stěnách hlavní lodi a další pozoruhodné gotické fresky z poloviny 14. až z konce 15. století. Specifická je výzdoba okenních špalet, kde jsou zobrazeny rozmanitá groteskní monstra.

Výzdoba okenních špalet

Je možné předpokládat, že tyto malby vznikly na základě inspirace z knižních iluminací nebo představovaly masopustní masky z období před pašijovým týdnem. Možná že představovaly různé neřesti, které jsou v protikladu s dobrými skutky světců, zobrazených v kostele. Co znamenaly nebo jaký byl jejich  význam v době jejich vzniku, to dnes asi už jen těžko podaří objasnit a tak můžeme a o různých teoriích jenom spekulovat.

Interiér kostela

Vnitřní vybavení je  většinou barokní, hlavní oltář z roku 1673 s obrazem křtu Kristova od K.Schrödera, postranách sochy sv.Rocha a sv.Šebestiána, v nástavci obraz Stětí sv.Jana Křtitele mezi sochami sv.Barbory a sv.Kateřiny, nejvýše sousoší Ukřižování. V kostele a v přilehlé kapli sv.Mikuláše je řada cenných náhrobků ze 14.–17. století, mezi nejzajímavější je pozdně gotický náhrobek Magdaleny z Gleichen z roku 1492.Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J
            Líbal Dobroslav, Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek
            Novák Josef, Soupis památek  - Politický okres Jindřicho-hradecký
            Všetečková Zuzana, Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)