Zámek ve Svojšicích slouží jako domov seniorů

Ves Svojšice asi 12 km jihorápadně od Kolína se poprvé uvádí v písemných pramenech roku 1241, kdy zda měl majetek Milota ze Svojšic. Po roce 1390 sídlili na tvrzi vladykové z Toužic a od roku 1427 Zásmučtí ze Zásmuk. Od roku 1481 patří tvrz rodu Amchů z Borovnice. V následujících desetiletích se zde vystřídalo několik majitelů, mezi jinými Jan z Valdšteina, Karel Mracký z Dubí a následně jeho syn Karel Eusebius.

Zámek v 19.století

V roce 1626 při selských bouřích byl zámek vypálen, další škody přinesla 30letá válka.Poté bylo vše prodáno Anně Kamile svobodné paní z Enkenfurtu, rozené hraběnce z Verdenberka, která začala se stavbou nového zámku. V roce 1677 prodala své statky hraběti Michalovi Osvaldovi z Thunu, který stavbu dokončil. Jeho dcera Eleanora Lichtensteinová zde sídlila do roku 1722.Další majitel pan Keiserstein vše prodává v roce 1738 Michaelovi Janovi hraběti z Althanů.Hrabě Althan byl potomkem španělského granda, který se usídlil v Čechách po bitvě na Bílé Hoře.Původní zámek byl zničen požárem v roce 1751 a na jeho místě byl vybudován nový zámek v barokním slohu, ale nynější podobu získal až v roce 1847, kdy byla jeho přední část zničena požárem a přestavěna.

V roce 1925 dostala zámek do držení Kongregace Anglických panen, která v zámku zřídila obecní a měšťanskou školu s právem veřejnosti pro dívky. Roku 1949 byl zámek vyčleněn pro sociální a charitativní účely. Řeholní sestry zde pracovaly do roku 1958.

Zámek ve Svojšicích

Pozdně barokní a klasicistní zámecký areál vybudovaný v místě někdejší tvrze se nachází pod rybníkem v západní části obce. Jeho součástí je rozsáhlý park a sýpka navazujícího hospodářského dvora. Dnes slouží jako domov seniorů.

Fasáda zámku

Areál s rozsáhlou budovou zámku s barokním zadním průčelím a neorenesanční přestavbou předního traktu. Starší tvrz, renesančně rozšířená ve 2.polovině 16.století. Tvrz byla v 70. až 80.letech 17.století nákladem Anny Kamily z Engefurtu a Michala Osvalda Thuna přestavěna na raně barokní zámek. Jeho nynější barokní podoba pochází z přestavby v letech 1756 až 1758. Klasicistní nástavbu východního a jižního křídla pochází z roku 1847.

Areál zámku s parkem se nalézá na okraji obce, při silnici Kouřim - Kolín a to v dolní části vsi u Svojšického rybníka. Čtyřkřídlý zámek s pravoúhlým vnitřním dvorem má odlišně upravené vnější fasády jižního a východního křídla na jedné straně; severního a západního křídla na straně druhé. Západní a severní křídlo je kryto mansardovou střechou, východní a jižní nízkou střechou valbovou. Do nádvoří se severní a západní křídlo otvírá pilířovými arkádami, dnes zasklenými, na jižním a východním křídle jsou tyto arkády jen naznačeny ve fasádě. Úprava vnějších fasád jižního a východního křídla na jedné straně severního a západního křídla na straně druhé se výrazně odlišuje. Interiéry jsou v přízemí klenuty, v patrech jsou plochostropé. Kolem zámku jsou v podobě terénní vlny zbytky příkopů středověké tvrze. Severně od zámku stojí sýpka, na kterou východně navazuje rozsáhlý hospodářský dvůr (leží mimo chráněný areál zámku). Na severozápadní straně areálu se rozkládá rozsáhlý park, který protíná Bečvářský potok.

Podle : web NPÚ
            Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku VI.

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)