Byl kostel sv.Klimenta hradní kaplí knížecího hradu?

[ title]
Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi je románský jednolodní tribunový kostel s apsidou ze třetí čtvrtiny 12.století, kdy získal dnešní podobu, patrně se jedná ještě o starší založení ještě z 11.století. Podle tribuny v západní části je možné předpokládat, že byl součástí dvorce některého velmože nebo snad přímo knížete.

Kostel sv.Klimenta od východu

Vnitřní prostora lodi měří 7,45 m × 4,55 m. Interiéru dominuje odstupňovaný vítězný oblouk. V lodi je po dvou úzkých oknech na každé straně, apsidu osvětlují také dvě okna. V západní části lodi se nacházela zmiňovaná tribuna, podepřená trámy, s původně přímým vchodem ze západní strany, který byl později zazděn a v ose stěny naopak prolomeno gotické okno.
Z výzdoby kostela

V kostele jsou nástěnné malby ze třetí čtvrtiny 12.století.V apsidě se původně nacházely tři pásy maleb. Na konše byl zřejmě obraz Krista Pantokratora trůnícího nad skupinou apoštolů, ovšem z původní výzdoby se nedochovalo nic. Tato malba byla později překryta obrazem Panny Marie. V horním pásu stojí dvanáct apoštolů, dělených dvěma románskými okny do tří skupin. Ve středním pásu jsou poškozené a velmi fragmentárně zachované dvě scény. Dnes je patrný červený kůň se zbytkem postavy jezdce, směřující ze středu apsidy proti zbytku bílého koně v trysku. Přízemní pás je vyplněn malovaným závěsem, který pokračuje do lodi a obíhá celý vnitřek kostela.

Z výzdoby kostela

Na jižní stěně je zobrazena ve středovém pásu legenda ze života sv. Klimenta ve třech obrazech: Kliment je císařem Trajánem poslán do vyhnanství, Kliment objevuje zázračný pramen vody a Světcova mučednická smrt v moři. Západní stěna navazuje na jižní iluzivním meandrem, který vymezuje úroveň bývalé tribuny. V zazděném menším okně je umístěna postava archanděla Michaela. Po levé straně jsou v lunetě dvě málo zřetelně postavy, z nichž menší zcela na kraji s čapkou a bez svatozáře zřejmě představuje objednatele maleb. Více vpravo se zachovaly dvě zřejmě stojící postavy, z nichž levá nepochybně představuje sv. Václava v krátkém šatě, s knížecí čapkou a s pozdviženýma rukama v přímluvném gestu, vedle něj pak ženu – snad sv. Ludmilu. Na severní stěně spodní pás kopíruje původní schodiště na tribunu. U jeho dolní části stála velká postava biskupa. Figurální výjevy v horním pásu v lunetě jsou porušeny dvěma okénky, dodatečně prolomenými. Dnes jsou zde fragmenty několika postav kolem sloupů a ženu, která si ukazuje oběma rukama na oči. Vzhledem ke stupni dochování lze těžko posoudit, co celá scéna představovala. V prostoru pod bývalou tribunou na západní a jižní stěně se dále dochovaly tři velké kruhové medailony s alegorickými výjevy. Tyto frontálně stojící ženské postavy snad představují ctnosti Moudrosti, Pokory, Lásky či Naděje.

Před původním kostelem byl zavražděn kníže Václav

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech P/Š 3.díl
            Šittler Eduard, Kostelík sv. Klimenta ve Staré Boleslavi a románské fresky v něm objevené.   
            Šittler Eduard,Podlaha Antonín, Soupis památek  v politickém okresu Karlínském
            Merhautová Anežka, Raně středověká architektura v Čechách
            Všetečková Zuzana, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách


(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)