Dívčí Kámen byl impozantní rožmberský hrad

[ title]
Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází nad soutokem Křemežského potoka a Vltavy u vsi Třísov, 9 km vzdáleně od města Český Krumlov. V obvodu dnešní zříceniny se rozkládalo výšinné sídliště osídlené v několika pravěkých obdobích. Centrum sídliště bylo zničeno při budování hradu, zachovaly se pouze zbytky na severním svahu. Na přelomu starší a střední doby bronzové zde vznikala opevněná osada, která byla chráněná na přístupnějších stranách valem.

Pohled na nádvoří

Gotický hrad Dívčí Kámen byl vybudován ve dvou etapách, v polovině 14. a následně na počátku 15. století. Hrad byl typickým příkladem gotické hradní architektury z doby císaře Karla IV. V současné době patří zřícenina se svoji délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším hradním zříceninám v Čechách. Z významných architektonických detailů se zde zachovaly fragmenty profilovaného ostění oken v hlubokých výklencích s bočními sedátky a štukové rámce oken a dveří. Dochovaná základní listina hradu píše, že hrad založili čtyři synové Petra I. z Rožmberka. Hrad měl od počátku svého založení vojenskou a správní funkci, byl střediskem samostatného panství, které náleželo Rožmberkům.

Vstupní brána

Hrad byl udržován do počátku 16. století, než začal ztrácet svoji funkci obranné pevnosti. Náklady na údržbu byly příliš vysoké, proto se poslední obyvatel Hradu Petr IV. z Rožmberka rozhodl hrad už dále neudržovat. Zaměstnanci byli propuštěni, zbylé zařízení hradu v truhlicích odvezeno do Českého Krumlova a hrad byl opuštěn. Velké množství stavebního kamene z hradu rozebrali okolní sedláci na stavbu svých domů a hospodářství. Do dnešní doby se z hradu dochovaly mohutné zříceniny, vévodící svým vzezřením celému okolí.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)