Kostel sv.Jakuba v Čechticích má nezvykle vzdálenou zvonici

[ title]
Kostel sv. Jakuba v Čechticích v okrese Benešov je  původně gotický, postaven za vlády Václava II. Od roku 1420 do roku 1622 patřil utrakvistům, poté opět katolický. Kostel několikrát vyhořel a to v letech 1741, 1794 a 1826. Byl přestavěný barokně, ze stavby gotické zůstalo zachováno zdivo v lodi a presbytáři.

Pohled od východu

Kostel je jednolodní, obdélný, s trojboce ukončeným presbytářem, s obdélnou sakristií na severní straně pod oratoří. Stěny lodi jsou členěny pilastry, jižním a severním portálem a západním portálem, umístěným v široké nice.

Půdorys kostela

Stěny uvnitř jsou  členěny pilastry, v lodi je  strop se štukovým rámcem a kruchta na dvou pilířích podklenuta třemi plackami mezi pásy, presbytář sklenut plackou a konchou, sakristie klenuta valeně se stýkajícími se lunetami. Oratoř s barokní poprsnicí je otevřena obloukem do presbytáře a je zastropena.

Interiér kostela

Hlavní oltář je rokokokový, s pilastry po stranách a anděly, s nástavcem v podobě plastické figury Boha Otce a s brankami po stranách a rokokovým obrazem sv. Jakuba Většího uprostřed. V lodi po stranách vítězného oblouku jsou dva protějškové oltáře, Panny Marie s obrazem Madony a bl. Ludgardy, s kopií  Brandlova originálu z kostela v Sedlci. Oltář sv. Jana Nepomuckého je na jižní straně lodi, s barokní sochou světce. Socha sv.Floriána na jižní straně lodi je z okolo poloviny 18. století. Varhany jsou z doby před rokem 1800.

Západní průčelí kostela

Zvláštností je umístění věže zvonice, asi 60m od kostela. Zvonice je čtyřboká, hranolová, dvoupatrová se stanovou střechou.

Zámek v Čechticích nebyl nikdy dostavěn

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek
            Soukup Josef,Valchář Jan,  Soupis památek v politickém okresu Ledečském

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)