Kostel sv. Mikuláše je nejstarším kostelem v historickém jádru města Turnova

Kostel sv. Mikuláše v Turnově je řešen jako zděná jednolodní orientovaná stavba, založená na obdélném půdorysu, doplněném ze západní strany mohutnou hranolovou věží a ze strany východní zakončeném zúženým pravoúhle uzavřeným presbytářem s přízemní sakristií. Vně kostela jsou toskánské pilastry nesoucí kládí, na věži jsou lizénové rámy. Věž kostela je zastřešena zvoncovitou lodí s lucernou a cibulí, loď a presbytář pak střechami sedlovými a s valbovým zakončením.

Mohutná kostelní věž

Kostel sv.Mikuláše byl vystavěn v době založení města okolo roku 1250, poprvé se připomíná až v roce 1357. po požáru v roce 1538 byl stržen starý presbytář a následně byl nahrazen novou lodí. V roze 1707 kostel znovu vyhořel a v roce 1722 byl obnoven do podoby, v jaké jej známe dnes. Sakristie byla vystavěna znovu na konci 19.století.

Půdorys kostela

Nástěnné a nástropní malby od malíře R.Müllera z roku 1884-85. Hlavní barokní oltář z období po rrce 1720,oltář je portálový, sloupový, s pilastrovým nástavcem, v němž je obraz sv. Jana Nepomuckého. Na oltáři jsou  sochy sv. Josefa a Jana Evangelisty s titulním obrazem sv. Mikuláše od R. Müllera z doby kolem roku 1850. V nikách presbytáře jsou pozoruhodné barokní sochy sv.Václava, sv.Linharta, sv.Víta, z první poloviny 18. století, a rokoková socha sv.Jana Křtitele z poloviny 18. století. Tři boční oltáře pocházejí z doby kolem roku 1730, jsou portálové, sloupové.

Interiér kostela

Barokní kazatelna je ze začátku 18. století, hranolová, se soškami evangelistů v nikách. Křtitelnice je z černého mramoru z roku 1885, s víkem, na němž stojí  bronzová soška Spasitele, pseudorenesační kolem roku 1890. 

Vstupní portál

V sakristii  stojí kamenná socha Staroboleslavské Panny Marie z r. 1884, dle modelu prof.J. Maliny, přenesená z prostranství od nádraží. Tři figurální renesanční náhrobníky Vartenberků jsou z 2. poloviny 16. století.

Podle : Kol.,Umělecké Památky Čech T/Ž, 4.svazek
            Kol., Kulturní památky Turnovska

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)