Tajemný Klášter pod Zelenou horou

[ title]
Obec Klášter se zříceninami cisterciáckého opatství leží severně od Nepomuku, pod Zelenou horou, na levém břehu Úslavy. Příjezd autem je po silnici I/20, odbočka východním směrem, nejbližší železniční stanice Nepomuk na trati Plzeň - České Budějovice asi 1,5 km východně (po zelené turistické značce a neznačené cestě podél Úslavy). Z centra Nepomuku asi 1,5 km severně po modré turistické značce.

Zbytky staveb cisterciáckého kláštera které se nacházejí v místě dnešní vsi, kde bylo roku 1145 založeno jako panovnická fundace druhým českým králem Vladislavem II. cisterciácké opatství Panny Marie,které bylo osazené mnichy z německého Ebrachu. Podle tradice, kterou zaznamenal kronikář Berghauer, byl v prvotním nepomuckém kostele pohřben Jindřich,bratr Vladislava II. Klášter se prostřednictvím těžby zlata a stříbra stal ve 13. a 14. století jedním z nejbohatších v zemi. Díky kolonizaci zdejšího kraje mu nakonec patřilo téměř devadesát vsí a dvě městečka.

Klášter byl vypálen husity na konci dubna roku 1420, když předtím, v roce 1418 odešla většina mnichů do Ebrachu. Husité pod vedením hejtmana Mikuláše z Husi obsadil nedalekou Zelenou horu.  

V pobořeném konventu živořili mniši ještě po polovině 16. stol.V roce 1558 připadlo dědičně zboží světské vrchnosti Adamovi ze Šternberka, což bylo příčinou definitivního zániku kláštera.

Na konci  16. století zde vzniká na troskách kláštera dnešní vesnice Klášter, v níž se až do současnosti uchovaly pozůstatky bývalého kláštera.Centrum nálezů a architektonických zbytků se nachází na jihovýchodním okraji dnešní návsi, z nichž  nejvýraznější je zejména románská stavba v čp. 39, k níž přiléhá část bývalého ambitu s branami z poč. 14. stol., dále nynější hřbitovní zeď s raně gotickým portálem z let 1250–60.

V jižní části klášteřiště stojí mlýn,jehož budova je orientovaná podél toku Úslavy,v jádře se jedná o románský objekt. Kolmo na něj navazuje ze severu podélná budova o dvakrát sedmi klenebních polí.podle dochovaných okenních otvorů, půlkruhově sklenutého vchodu do dnešní budovy mlýna a dalších detailů, pochází jádro mlýna z doby před polovinou 13.století a je starší než severní budova.

Přesná dispozice zaniklého kláštera ovšem není, přes několik dílčích archeologických průzkumů, dosud známa.V kostelní budově zasvěcené Panně Marii stojící na Zelené hoře nad Klášterem byla rozeznána románská sakrální stavba, uváděná ve formulářové sbírce Tobiáše z Bechyně (1279-1290). Mnoho fragmentů kamenných a terakotových architektonických článků je druhotně vezděných do jednotlivých stavení.

Klasicistní kostelík sv. Markéty pochází z let 1861–62.

Podle Petra Sommera Encyklopedie českých klášterů

(lh,turistické listy,foto archiv)