V Edelmannově paláci bydlel polní maršál Jan Josef Václav Radecký

[ title]
K vyjímečně dochovaným renesančním budovám v Olomouci je Edelmannův palác na Horním náměstí. Bohatý měšťan Václav Edelmann z Brasdorfu si nechal v poslední třetině 16.století postavit honosný dvoupatrový renesanční palác na místě dvou starších domů v severní frontě hlavního tržiště, dnes Horní náměstí č.5. Téměř intaktně je dochována trojtraktová dispozice s křížovými hřebínkovými klenbami v přízemí a v prvním patře, které vybíhají z kamenicky zdobených patek. Mimořádná péče je věnována čelnímu průčelí s otevřenou lodžií (arkádou) v obou patrech s bohatě zdobeným kamenným portálem. Obdélné výplně pod parapety lodžíí nesou v pískovci zhotovené reliéfy s biblickými výjevy.

Pamětní deska na domě

V létech 1770-1811 se v bývalém Edelmannově paláci pořádaly koncerty Collegia musica. V levé části fasády je umístěna pamětní deska, která připomíná, že zde v letech 1829-1831 bydlel tehdejší pevnostní velitel, polní maršál Jan Josef Václav Radecký. Od roku 1850 do počátku našeho století (1904) sídlily v tomto objektu městské úřady. V roce 1869 byly provedeny klasicistní úpravy zadního traktu a restaurována fasáda do náměstí. Autor restaurace František Kottas se inspiroval florentskou renesancí  15.století. Respektoval původní lodžii a portál, ale vše ostatní podřídil jednotícímu záměru restaurace směřující k novorenesanci. Úprava Edelmannova paláce je jednou z prvních restaurátorských akcí profánní architektury v českých zemích.

Reliéf  : Kristus s Jairem a krvácející ženou

Podle : Pojsl Miloslav, Olomouc očima staletí


(lh,Turistické listy,foto archiv)