Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

[ title]
Pěkně zachovalé tvrziště a zbytky zaniklé středověké vsi Rovensko najdete nedaleko Zbiroha v údolí poblíž vesnic Plískova a Chotětína. Dostanete se k němu po zelené turistické značce.

Osada Rovný se poprvé uvádí v pramenech v roce 1367, ale první výslovná zmínka o zdejší tvrzi pochází až z roku 1418, kdy zde sídlil Lvík z Jivjan. Další historické zprávy jsou velmi neúplné a víme jen, že ještě roku 1573 byla tvrz Rovný s dvorem prodávána. Je však možné, že již v této době nebyla tvrz obývána. V 16. století totiž odlehlá ves postupně upadala a k jejímu definitivnímu opuštění došlo za třicetileté války. V 17. století se již uvádí pouze dvůr a mlýn, zvaný Lhotský.

Velmi zajímavé pozůstatky tvrze, chráněné rybníky, byly postaveny na umělém pahorku na dně údolí a zabezpečeny dochovaným vodním příkopem. Na povrchu tvrziště jsou ale dnes patrné jen velmi malé zbytky zdiva a terénní hrázky a nerovnosti, které umožňují poměrně přesně rekonstruovat původního šlechtického sídla. Tvrz byla přístupna od jihu branou zataženou do hlavní obvodové hradby. V severovýchodním nároží zřejmě stávala věžovitá obranná stavba, zatímco hlavní obytnou budovou sídla byl dvoudílný věžovitý palác na protější straně areálu. Dle rekonstruované dispozice je možné klást vznik tvrze do druhé poloviny 14. století.

Zaniklá ves Rovensko s dvorem, mlýnem a vodní tvrzí Rovným stávala asi 1 km západně od Plískova, v údolí jednoho z levých přítoků Zbirožského potoka, mezi dvěma rybníčky. Dnes se tu nachází les, ale místu se dosud říká v Rovensku nebo Na starém Rovně.

Z nepatrných pozůstatků, které se po tvrzi dodnes zachovaly, tj. základů zdí, sklepů a valů, usoudil A. Sedláček, že byla vybudována na půdorysu přesného obdélníka, obehnaného hradbou. V jeho západní části stálo při hradbě nejspíše jednopatrové obytné stavení rovněž obdélníkové a při něm v jižní hradbě brána do obdélného nádvoří, zúženého patrně dřevěnými hospodářskými stavbami. Ve východním nároží hradby chránila tvrz štíhlá čtyřhranná věž. Celek byl obklopen příkopem, na jeho vnější straně valem a za ním vodou či bažinou. Přes příkop, který se naplňoval vodou, vedl k bráně most, zčásti patrně padací.

Nejstarším známým držitelem tvrze byl Mikuláš (Niklín) z Rovného, který se tu připomíná kolem r. 1367. V r. 1379 vlastnil tvrz Martin (Mach) z Rovného a po něm jeho syn Mikuláš, farář v nedaleké Lhotě pod Radčem. R. 1410 držel tvrz Rovný i ves Rovensko Vojslav Vlk z Miletic, v r. 1414 Oldřich z Vlkova. Od r. 1418 patřila tvrz Rovný Lvíkovi z Jivjan, v době husitské straníku císaře. Zikmunda a obránci Plzně při jejím obležení husitskými vojsky v l. 1433- 1434. Posledním známým samostatným majitelem tvrze byl v r. 1486 Václav Gut z Dubňan. Ves Rovensko byla vypleněna za domácích válek v době Jiřího z Poděbrad. Koncem 15. století bylo zdejší zboží připojeno k Libštejnu a v r. 1540 byly už tvrz i dvůr pusté. Zůstal jen mlýn a část vsi. Kdy a proč tvrz i část vsi zanikly, přesně nevíme. Tvrz zřejmě proto, že po připojení k Libštejnu přestala být sídlem vrchnosti, nebyla udržována a pustla. R. 1573 prodal Kryštof z Valdštejna zboží Lobkovicům na Zbiroze a za nich zanikl i zbytek vsi.

Encyklopedie českých tvrzí, II. díl a
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy


(lh,turistické listy foto archiv)