Dominantu polického náměstí tvoří sloup se sochou Panny Marie Bolestné

[ title]
Sloup barokního slohu stojí na náměstí v Polici nad Metují. Je vysoký 3,8 metru spočívá na podstavci o třech stupních, je spirálovitě ovinut listnatým větvovím, do něhož jsou vpleteny nástroje, kterými byl umučen Kristus. Vrcholí korintskou hlavicí, na němž stojí trpící Panny Marie (je to jedna z tzv. mariánských ikonografií, zobrazení Marie, které k nám přišlo z Itálie a pro které se ujal název Mater Dolorosa) s pozlacenou korunou na hlavě a s pozlaceným mečem v srdci. Na podstavci je na východní straně umístěný sdružený znak konventu břevnovského kláštera a jeho opata, kolem nápis »O. A. B. 1707« což značí: Othmar, Abbas Břevnoviensis, tj. Otmar, opat břevnovský.

Dřík sloupu

Na severní straně je český nápis: »O Maria, Swau Bolest a Sina tweho wtiskniž ni do Srdcze mého, dey nám zded spolu želeti, w nebi s Tebau se tiessiti«. Na straně západní je nápis německý, prakticky stejného znění předchozího: »O Maria, Dein und Deines Sohnes Schmerzen Drucke tieff in Herzen, Zur Gessellschaft hier im Leid dorten in der Himmels Freud«. „Je to prosba adresovaná Matce boží, podložená a podtržená motivem pašijových nástrojů na sloupu, aby vtisknutím bolesti své a synovy do lidských srdcí v nich vzbudila spolutrpitelský žal a uvedla je do své nebeské radosti." Konečně na jižní straně podstavce je chronogram: »Gloriae Matris Dolorosae statua erecta est« (= 1707), tj. „Socha vztyčena k slávě Matky Bolestné".

Sokl sloupu

Jak napovídají nápisy na podstavci, sloup dal postavit břevnovsko-broumovský opat Otmar Daniel Zinke (1700-1738) roku 1707, zřejmě z popudu polického náboženského sdružení „Mariánského Bratrstva sedmibolestné Matky Boží". Práce na sloupu byly zahájeny v Polici 11. srpna, místo pro sloup bylo od superiora polického kláštera P. Prokopa Jaška, OSB vysvěceno dne 2. září. Socha sama byla zhotovena v Broumově významným sochařem doby baroka Janem Brokofem, kde mu tehdy pomáhal i jeho starší syn Michal Josef a samozřejmě i řada neznámých pomocníků - kameníků jeho sochařské huti. Dlouhotrvající pochybnosti o jeho autorství vyvrací v broumovském muzeu nacházející se fotokopie dnes nezvěstného originálu - dokladu, psaného rukou sochaře Jana Brokofa. Je to účet za zhotovení sloupu na broumovském náměstí a jej obklopujících soch (mimo hlavní sochu P. Marie, zhotovenou již dříve). V podrobném výčtu jednotlivých položek sochařských prací je také tato (pro nás zajímavá) pasáž: „V Polici socha naší milé Paní 30 tolarů, [...] podstavec stojí jako socha, požaduji ale jen 20 tolarů". Sloup byl vztyčen 27. září 1707 - letos tedy uplyne právě 300 let jeho existence; vysvěcen byl opatem Otmarem o rok později, 9. září 1708.


Podle webu města Police nad Metují

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)