Kostel Narození Panny Marie v Křivsoudově byl opevněn v době Braniborů v Čechách

Kostel Narození Panny Marie v Křivsoudově vznikl patrně před koncem 13.století. V té době byl majitelem tvrze Křivsoudova purkrabí Pražského hradu Oldřich z Říčan. Ten zde založil hrad a opevněný kostel, se kterým je spojeno jméno biskupa Tobiáše z Bechyně, stavitele opevněných kostelů v době Braniborů v Čechách.

Pohled od východu

Loď a pravoúhlý závěr dnešního kostela pocházejí nepochybně z této nejstarší fáze. Dnešní kostel je barokní, jednolodní, obdélný s pravoúhlým presbytářem a sakristií, která je pozůstatkem starší gotické stavby, s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je sklenut plackou z roku 1837, sakristie valeně a loď je plochostropá.

Půdorys kostela podle V.Jesenského

Na jižním průčelí byl nalezen při archeologickém výzkumu zazděný gotický portál.Ne zcela pravidelný portál s vnitřními rozměry 225×108 cm má profilaci s jednoduchým okosením.Ostění je žulové, podložené přesahujícími patkami z červeného pískovce, přičemž oba druhy kamenů jsou na gotických portálech v oblasti typické. Pod mladšími, světle modrými a modrošedými nátěry, ale na několika předchozích čistě vápených, byla na více místech ostění uchována barevná vrstva, související s nálezem částipozdně gotické pasparty napravo od portálu. Dalším významným nálezem byla trojice starších pozdně gotických mírně lomených oken s rozvrhem odlišnýmod dvojice oken dnešních.

Hlavní oltář

Nástěnná výzdoba pochází z 19.století.Hlavní oltář je  barokní, portálový, s obrazem Křtu Panny Marie z druhé třetiny 18.století. V lodi se nachází cínová křtitelnice ze 16.století, příklop je z roku 1687. V jižní stěně lodi je zasazen rodinný renesanční náhrobek Střelů z Rokycan z 2. poloviny 16. století se znaky a nápisem.

Renesanční náhrobek Střelů z Rokycan

Zajímavé jsou i zvony, František z roku 1558, Dominikán z roku 1570 a umíráček, pocházející údajně ze zrušené kaple na hradě. Zvony byly až do roku 1846 zavěšeny na dřevěné zvonici u kostela. Teprve potom byly ze schátralé zvonice přeneseny na věž kostela.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek
             web městyse Křivsoudov
             Jesenský Vít,Průčelí kostela Narození Panny Marie v Křivsoudově

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)