Kostel sv.Filipa a Jakuba v Katovicích patří mezi stavby románské renesance v Čechách

Obec Katovice v okrese Klatovy se připomíná prvně k roku 1045 při brodu chráněném Hradištěm, roku 1619 povýšena byla na městečko. Kostel byl původně raně gotický z doby po polovině 13. století, přestavěn ve 14. stol. (z té doby je dochován jižní portál). V 1etech 1580—82 provedl přestavbu stavitel Thomassio Rossi di Mendrisio, zvaný Vlach - kameník za Petra Boubínského, pána na Střele, který do stavby vnesl renesanční prvky. Původní malá věžička byla nahrazena mohutnou věží zakončenou třemi patry slepých arkád s postavami starozákonních proroků. Roku 1761 byl kostel zbarokizován, roku 1847 zvýšena věž a kostel upraven pseudorománsky, západní portál je z roku 1880.

Jižní portál kostela

Jednolodní, pozdější přístavbou sevverní lodi proměněn na dvoulodní, s pravoúhle zakončeným presbytářem a s hranolovou věží se sakristií v přízemí po severní straně. Věž má žlutou barvu, je čtyřboká, ale má jen troje hodiny, protože při stavbě kostela obec Mnichov neinvestovala žádné peníze na stavbu, a tak jim katovičtí na jejich stranu nedali hodiny. Jižní portál je  hrotitý, ústupkový, profilovaný, (vejcovec, zkosení, výžlabky), okna jso barokní, pouze v západním průčelí zachováno původní okno.

Kostel v Katovicích

Presbytář je sklenut jedním polem křížové klenby na klínových vyžlabených žebrech vybíhajících z jehlancových konzol a protínajících se v kruhovém svorníku, na jižní straně nepatrně rozšířený, sklenut valeně; pravoúhlý sanktuář s železnými dvířky z roku 1633, triumfální oblouk je hrotitý, široce rozepjatý, odstupněný, se zkoseným ostěním a jednoduchou římsou; loď je sklenuta valenou klenbou s výsečemi vytaženými do hřebínků, ve vrcholu klenby štukové hřebínky protínající se v kruhových obrazcích, severní loď je sklenuta valeně,v západní části dvoulodí  je zděná kruchta, podklenutá křížově na střední hranolový zkosený pilířek.

Detail věže sarkádami

Hlavní oltář je z roku 1757 s obrazem od M. Kunze z roku 1881; boční oltáře:sv. Barbory z doby kolem roku 1730 a sv.Anny po polovině 18.století; kazatelna je klasicistní z konce 18. století; renesanční cínová křtitelnice je z roku 1599, obnovená roku 1611; sanktuář s dřevvěnými dvířky z roku 1633; U hlavního oltáře na epištolní straně je zachovalá tumba s postavou rytíře, pod níž je pohřben Petr Boubínský. Zemřel v roce 1600. Pod dlažbou kostela byly hrobky kryté náhrobními kameny se znaky a nápisy. Byly to hrobky pánů Blehů ze Střely, rytířů Boubínských a některých duchovních a jejich rodinných příslušníků. Za faráře P. Josefa Jílka v roce 1940 byly náhrobní kameny vsazeny do západní zdi kostela, aby nebyly dále poškozovány.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek
            web městyse Katovice


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)