Kostel sv. Mikuláše v Potvorově je skvostem románské architektury

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově je jednou z nejstarších památek na území Plzeňského kraje. Patří sice k menším venkovským kostelům, ale jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejvýznamnější a nejcennější stavby vůbec. Umělecky stavba navazuje na chebskou románskou architekturu, která k nám pronikla z Bavorska a Frank.

Severní průčelí

Dle dostupných pramenů byl vystavěn v letech 1220-1240 a plnil funkci nejen církevní, ale i ochrannou, funkci jakési tvrze, do které se v době nebezpečí utíkali lidé z širokého okolí. Dle historických záznamů bylo i předem určeno, které vesnice smějí k ochraně používat pouze přízemí kostela a které se mohou schovávat i na tribuně nebo ve věži. Tato ochranná funkce se promítla i do jeho architektonické podoby. Tvrz může potvorovský kostel připomínat např. vysoko položenými okny v lodi kostela a především malými kruhovými okny pod kruchtou. Můžeme se domnívat, že jen díky existenci potvorovského kostela žijí někteří z nás, potomků středověkých lidí, kteří uvnitř chrámu našli útočiště v těžkých dobách.

Kostel od východu

Kostel sv. Mikuláše je jednolodní románská stavba s apsidou a čtyřmi drobnějšími přístavbami, které naštěstí nedokáží konkurovat jednoznačné monumentalitě jinak nevelkého kostela.

Půdorys kostela

Loď s apsidou spočívá na profilované trnoži, z níž vyrůstají profilované lisény dělící boční průčelí na pět polí. Pod římsou jsou spojeny obloučkovým vlysem, na nějž dosedá zubořez a římsa. Střední jižní pole je opatřeno vstupním románským portálem, který je bohužel překryt přistavěnou předsíní.

Sloup empory

Kostel svým románským slohem, s velkými kvádry v obvodovém zdivu a ornamenty pod římsou, působí velmi impozantně. Škoda, že se nedochovala původní věž kostela, pravděpodobně mnohem vyšší a mohutnější než současná.

Výzdoba apsidy

Umělecká výzdoba kostela je prostá. V apsidě stojí ranně barokní portálový oltář z roku 1674. Velmi cenné jsou románské a gotické malby z 13. a 15.století, které byly objeveny po zásahu blesku v 19.století pod mladšími omítkami.

Malby v klenbě presbytáře

V současné době jsou sice ve velmi špatném stavu a skoro nečitelné, přesto je patrná postava Krista a světců na stropě a zdech apsidy. Dosud zřetelný je i anděl nad vchodem na tribunu a zajímavé mohou být i značky jednotlivých konkrétních kamenických mistrů, vytesané do kamenů v hlavní lodi.

Kostel sv.Mikuláše ve Vinci patří k nejvýznamnějším románským kostelům


Monumentálně působí i mohutný románský pilíř uvnitř kostela, který podpírá velkou tribunu překrývající skoro třetinu celého prostoru. Je pravděpodobné, že tento sloup nesl kdysi oltář určený pro bohoslužbu slouženou knězem pro potřeby potvorovského panstva na tribuně.

Podle OS v Potvorově

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)