Kostel sv.Petra v okovech ve Velence je dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera

Kostel sv.Petra v okovech ve Velence v okresu Nymburk je významná barokní stavba z 1et 1733—34 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel je podélné centralizující dispozice o oválné lodi a polokruhovém presbytáři.

Půdorys kostela

Lodi je představeno průčelí ve formě rizalitu, členěné zdvojenými lizénami a kasulovitým oknem sesegmentovou římsou a vyvrcholené nad korunní římsou atikovým pásem a vížkou s křídlatými zdmi. Před vchodem je mladší obdélná předsíň. Boční fasády, konvexně vypnuté,člení velká vpadlá pole a ve středu je kasulovité okno. V závěrové apsidě obdobného členění jsou oválná okna. Celou stavbu obíhá výrazná korunní římsa.

Západní průčelí kostela

Presbytář je sklenut konchou s lunetami a pasy sbíhajícími na římsové pilastry. Loď má plackovitou klenbu s lunetami, pilíře v diagonálách člení lizénový rámec s čabrakovitými hlavicemi a úsek římsy; z přidružených římsových pilastrů vybíhá jednak pás triumfálního, oblouku, jednak pás sledující vzdutí klenby, konvex-konkávní je kruchta.

Interiér kostela

Hlavní oltář z roku 1735, ve tvaru tabernáklu s postranními brankami, nad ním v prostém rámu je obraz anděla zjevujícího se sv. Petru od F. F. Múllera, oltář sv.Vojtěcha z doby kolem roku 1700 je barokní, portálový, sloupový, s rozvilinovými křídly, s obrazem sv. Vojtěcha a menším obrazem Panny Marie v nástavci od F. F. Múllera z roku 1735. Kazatelna je soudobá s kostelem, hranolová, s pilastry.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž.4.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)