Kostel ve Zdětíně má zajímavé nástěnné gotické malby

Na návsi vesnice Zdětín nedaleko Benátek nad Jizerou stojí na hřbitově gotický kostel Všech svatých ze 14. století, restaurovaný v  roce 1903 a 1905, kdy byl i vymalován.Kostel je jednolodní, obdélný, s polygonálně uzavřeným  presbytářem a s barokní hranolovou věží takřka v celé šíři západního průčelí. Jižní portál lodi je hrotitý,  fasády jsou hladké.

Půdorys kostela podle Františka Bareše

Presbytář je sklenut křížovou a paprsčitou klenbou s hruškovitými žebry na figurálních a lupenovitých konzolách. V severní stěně je výklenkový gotický sanktuář s kružbou a křížovou kytkou, triumfální oblouk je hrotitý, profilovaný. V lodi je strop a kruchta z roku 1903. Zbytky původních gotických nástěnných maleb z doby kolem roku 1380, na jižní stěně je šest výjevů ze života Kristova, na klenbě symboly evangelistů, texty ze Starého a Nového zákona, Kristus křísí Lazara, Skutky milosrdenství, Mše sv.Řehoře.

Pohled od východu

Hlavní oltář je raně barokní z roku 1682, portálový, sloupový, se sochou sv. Václava a Zikmunda, boční oltář sv. Jana Nepomuckého je  rokokový, rámový, z 2. poloviny 18. století.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž, 4.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)