U kostela sv.Petra a Pavla ve Zdislavicích stojí zajímavá kostnice

Kostel sv.Petra a Pavla ve Zdislavicích v okrese Benešov byl postaven v roce 1701 na místě staršího kostela. První zápis o kostele je z roku 1355, kdy Beneš a Heřman ze Zdislavic, jako patronové zdejšího toho času již farního chrámu, k němuž po smrti faráře Vlčka kněze Ruperta za faráře zvolili. Původní kostel stál v místech, kde je popisné číslo 84. Dokazují to kosti, které byly během zemních prací vykopávány.

Půdorys kostela

Kostel stál v prostorách bývalé tvrze. Byl přestaven byl roku 1842, kdy byla také nově sklenuta loď. Kostel jednolodní, obdélný, s kvadratickým presbytářem, s obdélnou sakristií v ose a s hranolovou věží po severní straně lodi. Loď je členěná vpadlými poli s čtvercovou předsíňkou v ose západní fasády.  

Západní průčelí kostela

Vnitřní stěny členěny jsou  pilastry a výklenky mezi nimi. Presbytář je  sklenut plackou, loď je sklenuta čtyřmi plackami oddělenými pasy, západní kruchta stojí na dvou pilířích, podklenuta valenou klenbou se stýkajícími se lunetami.  

Kostnice u kostela

Hlavní oltář je z roku 1914 se sochami sv. Václava, sv. Ludmily a dvou andílků, převzatých ze staršího oltáře z roku 1845, na němž byl oltářní obraz od A. Machka z roku 1842 (byl odstraněn a nahrazen jiným), oltář Panny Marie je na severní straně triumfálního oblouku z roku 1842 od Runggaldiera z Tyrol. Oltář Panny Marie Bolestné je  z doby kolem poloviny 18.století je rokokový, panelový, s rokajovým ornamentem a soudobým obrazem. Oltář sv. Josefa na jižní straně lodi je z poslední čtvrti 17. století je  raně barokní, sloupový, s boltcovým ornamentem a nástavcem, se soudobým obrazem Madony uprostřed a novým obrazem sv. Josefa z r. 1934, který kopíroval E. Čihák podle obrazu E. Dítěte. Kazatelna je z roku 1946, cínová křtitelnice je z roku 1788. Obraz Ukřižovaného na severní straně lodi je z doby kolem poloviny 18. století. Barokní krucifix pod kruchtou je z 1. poloviny 18.století. Věčná lampa je z roku kolem roku 1800 empírová, varhany jsou nové.

Interiér kostnice

U kostela v rohu někdejšího hřbitova stojí kostnice z roku 1772 je čtvercová, s vybranými nárožími, členěná lizénovými rámci. Uvnitř na oltáříku je soška Immaculaty z doby kolem roku 1800.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech T/Ž,4.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)