V písecké radnici sídlí starosta v bývalé radniční kapli

[ title]
Nová radnice v Písku stojí na západní straně Velkého náměstí. jejím předchůdcem byla dodnes ve zdivu částečně zachovaná renesanční městská sýpka. Její výstavba započala roku 1740 architektem Jakubem Schödlerem z Prahy, ale již v dalším roce přerušily stavbu války o dědictví rakouské a stavba byla na dvacet let zastavena. Ve výstavbě radnice se pokračovalo teprve v letech 1764 - 67 podle nového návrhu stavitele Václava Antonína Jermáře.

V roce 1767 byla vysvěcena radniční kaple sv.Kateřiny. Balkon v prvním patře průčelí radnice  pochází z roku 1830, další úpravou v roce 1845 bylo zazdění podloubí. Radnice je sedmiosá dvoupatrová budova se dvěma nárožními třípatrovými věžemi v průčelí do náměstí. Barokní průčelí je členěno rizality do sedmi polí. Přízemí obsahuje sedm oblouků původního podloubí, přičemž druhý a šestý oblouk jsou vstupy do radniční budovy. Střední tříosý rizalit je ukončen tympanonem s městským znakem. Na okraji střechy jsou umístěny sochy Spravedlnosti, Síly a Trpělivosti. Budova má mansardovou střechu a obě věže korunují helmice se špicemi a makovicemi.

Tympanon s městským znakem

V přízemí je budova trojtraktová, jižně od průjezdu se nacházejí tři valeně klenuté místnosti s výsečemi jako pozůstatek původní sýpky. podloubí, průjezd a schodiště jsou zaklenuty plackovými klenbami, v zadním traktu jsou valené klanby s výsečemi. V prvním patře jsou zaklenuty plackovými klenbami jen nárožní místnosti, ostatní včetně druhého patra jsou plochostrové. Pracovna starosty se nachází v původní radniční kapli sv.Kateřiny.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)