Naproti hradu Landštejn stával hrad dolnorakouských ministeriálů s kostelem sv. Jana Křtitele

Na dohled od hradu Landštejna stojí nenápadný románský kostelík sv.Jana Křtitele na Pomezí. Opevněná ostrožna s hradem a kostelem leží v severní části Vitorazska, které bylo od roku 1175 předmětem majetkových sporů mezi českými panovníky a rakouskými vévody. Následná válka o toto území zůstala bez vítěze, protože v Čechách probíhaly mocenské boje o trůn mezi knížetem Soběslavem a dalším kandidátem Bedřichem.

Závěr kostela sv.Jana Křtitele na Pomezí, v pozadí Landštejn

V této době proto dochází k postupné německé kolonizaci zalesněné krajiny pohraničí. Nástup  knížete Bedřicha na český trůn za pomoci císaře Fridricha Barbarossy vymezil podobu nové hranice. Do oblasti jako konizátoři přicházejí johanité z komendy v Mailberku a další ministeriálové z rakouských zemí. V te době se poprvé objevuje v písemných pramenech kostel sv.Jana Křtitele na Landštejně v roce 1232. Někdy počátkem 13.století vzniká pohraniční pevnost českého krále Landštejn a pravděpodobně zde fungovaly proti sobě dva hrady.

Pozůstatky hradu na Pomezí

Situace se mění za vlády Přemysla Otakara II., kdy se rakouské země stávají součástí panství Přemyslovců. V oblasti nastupuje svou historickou roli jedna z větví rodu Vítkovců, páni z Landštejna. Ve druhé polovině 13.století se tato lokalita stává pevnou součástí landštejnského panství. Kostel sv.Jana Křtitele plní roli farního kostela. Za husitských válek , jak vypovídají archeologické prameny, došlo k velké devastaci kostela. Tady se asi pravděpodobně uzavírají dějiny objektu jako jednolitého celku. Objekt je v 17. a 18. století využíván k obytným účelům, je upraven jako vesnické stavení.

Podle Josefa Nováka, kostel sv.Jana Křtitele, pomezí - půdorys a pohled

Kostel je jednolodní obdélná stavba  s čtverhranným chórem a apsidou, kde se dochovala část nástěnných maleb. Počátkem 14.století vzniká na západní straně věž, do severní strany chóru je vložen sanktuář. Zdivo je lomové z místní hrubozrné žuly. Pozoruhodná je na kostele především jeho velikost, hlavně jeho délka 37m. Tento stavební typ nacházíme v sousedních dolnorakouských zemích.

Nástěnné malby v presbytáři

Podle : Kuthan Jiří, Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13.století
            Novák Josef, Soupis památek historických a uměleckých  -  Politický okres  jindřicho-hradecký
            Břicháček Pavel, Muk Jan, Kostel sv.Jana Křtitele na Pomezí


(lh,turistické listy, foto archiv)