Tvrz Brozany nechali postavit mělničtí proboštové

[ title]
Archeologické nálezy dokládají osídlení této lokality již od doby kamenné. První písemná zmínka o Brozanech je z roku 1276. Brozany patřily mělnickým proboštům. Ti na počátku 15.století nechali pro své purkrabí postavit tvrz, v roce 1410 jím byl Beneš Slaboň. Za husitských válek získali Brozany Pražané. Po nich se toto panství stalo majetkem českých králů. Čeští králové je pak zastavovali různým pánům.

Brozany podle F.A.Hebera před požárem 1880

V roce 1502 získává Brozany Jindřich z Vřesovic a na Libčevsi, jeho syn Jaroslav  v letech 1516 – 1528 nechal postavit mlýn, prokopat dlouhý mlýnský náhon a jez na řece Ohři. Zikmund z Vřesovic, syn Jaroslava, po roce 1559 přestavěl tvrz na renesanční zámek, zdobený bohatými figurálními sgrafity. Rod Vřesovců držel Brozany plných 99 let. Mnozí z nich jsou pochováni v místním kostele.

Tvrz Brozany

V roce 1601 získává Brozany Jan Zajíc z Hazenburka.  Od roku 1617 až do roku 1948 byly Brozany v majetku rodu Lobkoviců.  V roce 1625 Polyxena Pernštejnská z Lobkovic povýšila Brozany na městys s právem pořádání čtyř výročních trhů v roce. Po vyplenění Brozan saskými vojsky v roce 1631 a zvláště po požáru v roce 1880 nebyl již poničený zámek rekonstruován, byl snížen o jedno patro a sloužil pouze pro potřeby vrchnostenských úředníků a později byl využíván jako nouzové bydlení. Nakonec byl využíván jako sklad a ve sklepení byl vybudován kryt pro okresní štáb CO. Koncem devadesátých let minulého století se přistoupilo k záchraně zámku. V roce 2004 byla dokončena generální oprava  zámku. Na ostrohu nad vsí opět stojí pohledný zámek. Je zde otevřena a veřejnosti přístupná stálá expozice historie regionu. Prostory zámku slouží i jako reprezentační místnosti Obecního úřadu.

Interiér tvrze

Obdélná patrová stavba s hladkými omítkami je na východním čele i na obou delších stranách členěna neobvyklými polygonálními rizality, severní je téměř zakryt přízemní přístavbou s hodnotnými pozdně klasicistními dveřmi. V přízemí je valená klenba. Po severní straně byl zřejmě hrazený dvorek, zbytky příkopu jsou narušené novostavbami. Dochovaný palác tvrze pochází nejpozději z doby po polovině 16.století.

Interiér tvrze

Podle : Kol.,Encyklopedie českých tvrzí 1.díl,A/J
              web městyse Brozany

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv a obec Brozany)