Zvonice v Mirovicích sloužila i obranným účelům

Město Mirovice v okrese Písek leži na terase nad široce se rozlévající řekou Skalicí. Je soustředěno kolem čtvercového náměstí. Západně od něj nad řekou stojí na nízkém ostrohu velký barokní kostel sv. Klimenta se samostatně stojící zvonicí severně při jeho západním průčelí.

Zvonice v Mirovicích

Zvonice je hranolová nečleněná věžovitá stavba jen se střílnovými otvory s kamenným ostěním. Zvonové patro, které je mladší, se otvírá malými půlkruhovými okny, na západní a východní straně jsou dvě, na zbylých stranách je jedno okno. Střecha je jehlancovitá s lucernou. Upravena byla renesančně a přestavbu provedl stavitel Fortini na náklady Adama ze Schwarzenbergu, jak dokazuje  znak a letopočet 1676 v průčelí.

Zvonice v Krupce plnila i fortifikační funkci

Podle : Kuča Karel, České,moravské a slezské zvonice
             Toman Jan, Dějiny města  Mirovic

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)