Čeká se na vítěze soutěže Mapa roku 2022, ve které jsou mezi nominovanými i mapy pro turisty a atlas skautingu

Už jen hodiny chybějí do Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2022, která proběhne za účasti široké kartografické komunity ve středu 3. června 2023 v Praze v budově vědeckotechnických společností na Novotného lávce 5.

Česká kartografická společnost v roce 2023 uspořádala 25. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2022 zhodnotila a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl a studentských prací byla 20. března 2023 a následující období patřilo podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy hodnotící komise. V úterý 18. května 2023 se členové komise sešli na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po společném jednání a hodnocení produktů stanovili nominace na ocenění Mapa roku 2021.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve středu 3. června 2023  v Praze na Novotného lávce 5.

O titul Mapa roku 2021 usilovalo celkem 17 producentů z celé České republiky a shodný počet, tedy 17 autorů studentských prací z pěti vysokých škol. Počet přihlášených produktů v kategoriích: Atlasy, soubory a edice map 17; Samostatná kartografická díla 45; Kartografická díla pro školy a vzdělávání 8; Studentské kartografické kvalifikační práce 17; Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 9.

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2022
ATLASY, SOUBORY A EDICE MAP

Do kategorie bylo přihlášeno 23 produktů od 10 vydavatelství. Nominace obdržely čtyři atlasy a jeden soubor map.

Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale and explanatory notes
Česká geologická služba

Soubor tematických map v měřítku 1 : 100 000 a doprovodných textových vysvětlivek je kompilací geovědních informací o geologickém, hydrogeologickém a pedologickém prostředí regionu Sidama (Etiopie). Mapy poskytují životně důležité informace o rozložení a stavu přírodních zdrojů, které napomáhají při přijímání informovaných a objektivních rozhodnutí státní správy i místní samosprávy při využívání přírodních zdrojů v této oblasti Etiopie. Téměř všechna data vizualizovaná v mapách jsou primárními daty, včetně topografického podkladu. Metodika zpracování vychází z pravidel výzkumu ověřených v Česku. Soubor map je výsledkem několikaleté spolupráce českých a etiopských odborníků.

Historický atlas měst České republiky, sv. 34 Dvůr Králové nad Labem
Historický ústav Akademie věd ČR

Jádro atlasu tvoří mapové listy, obsahující reprodukce starých map i řadu map rekonstrukčních, vedle toho i kolmé letecké snímky města od 30. let 19. století anebo aktuální územní plán. Součástí jsou reprodukce starých vyobrazení města. Atlas je opatřen standardním vědeckým aparátem (podrobný seznam publikovaných mapových a obrazových materiálů s komentáři, výběrová bibliografie k dějinám města). Atlas je přístupný i zahraničnímu publiku – podrobný seznam je k dispozici též ve verzi německé a anglické, podobně jako přehled dějin a především urbanistického vývoje města.

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Univerzita Palackého v Olomouci

Atlas mapuje oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a umožnuje sledovat její časovou i prostorovou proměnlivost. To pomáhá odborníkům ve školských poradenských zařízeních, školskému managementu, speciálním pedagogům i řadovým učitelům při vnímání zásadních aspektů ovlivňujících vzdělávání heterogenních skupin žáků s nejrůznějšími potřebami. Obsah atlasu a přínos v něm předkládaných poznatků, včetně unikátní formy zpracování »suchých« statistických dat znázorněných v administrativních územích, může pozitivně ovlivnit i samotný proces vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Univerzita Palackého v Olomouci)

Atlas je výstupem interdisciplinární spolupráce dialektologů a kartografů. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické. Doprovodné mapy hláskových obměn dokreslují celkový územní obraz sledovaného tvaru slova. Odborné výklady jsou doplněny bohatým nářečním materiálem, přičemž přístupnost širokým vrstvám zájemců o naše nářečí zajišťuje populární forma textů a fotografie pořízené dialektology vesměs před půl stoletím během terénních výzkumů.

Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice
Univerzita Palackého v Olomouci

Atlas přináší nové pohledy na postavení osob se zdravotním postižením ve třech oblastech veřejného života – vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti. Kapitoly atlasu respektují členění veřejné správy u nás, avšak přinášejí vždy výseč dané problematiky, která úzce souvisí se životem osob se zdravotním postižením. Atlas ukazuje dostupné prostředky, formy a instituce, které osobám se zdravotním postižením pomáhají, ať už se jedná o školy, školská poradenská zařízení, sociální služby a jejich zařízení, či instituty podpory zaměstnanosti, včetně specializovaných zaměstnavatelů těchto osob. Atlas přináší celou řadu informací a podnětů, které mohou přispět k lepší provázanosti popisovaných situací a často izolované institucionální podpory. V neposlední řadě, poprvé u nás, nabízí kartografický pohled na zajímavou a dosud jen málo popsanou oblast života významné skupiny občanů Česka.SAMOSTATNÁ KARTOGRAFICKÁ DÍLA

Do kategorie bylo přihlášeno 32 produktů od 13 vydavatelství. Nominace obdrželo pět tematických map:

Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID
ROPID – Regionální organizátor pražské integrované dopravy

Mapa obsahuje přehledné schéma veřejné hromadné dopravy v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky zahrnuté do systému pražské integrované dopravy, včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barvu, což usnadňuje orientaci v mapě, zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Mapa je k dispozici ve formě skládaného letáku, který je zdarma k vyzvednutí v infocentrech, nebo ke stažení na webu pid.cz či ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy. Na zesvětleném mapovém podkladu z dat IPR Praha jsou liniovými znaky rozlišeny i druhy dopravního prostředku, zastávky a čísla linek.

Šumava – Pláně 1 : 25 000
Geodézie On Line, spol. s r.o.

Oboustranná turistická a cykloturistická mapa 1:25 000 obsahuje zimní nadstavbu: lyžařské sjezdové tratě, běžecké trasy a souřadnicovou síť WGS 84. Na líci mapy je území Príšilska, na rubu Povydří. Mapa zaujme aktuálností a podrobností detailního zpracování některých nových skutečností. Vysoká kvalita mapy je dána vypracovaným systémem aktualizace na rámec obsahu využitého státního mapového díla.

Top atraktivity Slezsko-Moravské pohraničí
SHOCart, spol. s r. o.

Dvojjazyčná turistická mapa v měřítku 1 : 100 000 pokrývá území podél česko-polské státní hranice, konkrétně území mezi městy Krnov–Valašské Meziříčí–Žory–Bialsko Biala. Na velmi podrobném topografickém podkladu jsou pečlivě znázorněny turistické trasy a místa pro turisty zajímavá. Obrázkovými výřezy je v mapě vyznačeno 55 největších atraktivit. Velkým přínosem mapy je kvalitní kartografické zpracování českého i polského území provedené s vysokou pečlivostí.

Výsledky vývoje tvrdého y
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Univerzita Palackého v Olomouci

Mapa jednoduchým a názorným způsobem seznamuje uživatele s výsledky vývoje tvrdého y v druhé polovině 20. století s podrobným fonetickým rozlišením hlásek a se znázorněnou mírou jejich zachování. K tomuto cíli slouží dvě dílčí tematické mapy, doprovodné schéma, schematická legenda a doprovodný text. Mapu lze využít ke studiu hláskoslovného jevu po stránce dialektologické, fonetické i vývojové. Ujasňuje vzájemné artikulační poměry mezi vokály za původní y. Veřejnosti se zájmem o nářečí může mapa posloužit jako ozřejmění regionálních výslovnostních rozdílů a specifik, umožní lépe si uvědomit vlastní výslovnost a samotný proces artikulace a současně ho zasadit do širšího kontextu drobných artikulačních odchylek. Umožní lépe vnímat a reflektovat i samu výslovnost konkrétních hlásek jako jedinečné jazykové dědictví.

Železniční síť v České republice
Správa železnic, státní organizace

Jednoduchá tematická mapa s podrobným zákresem průběhu všech železničních tratí a umístěním všech železničních stanic i zastávek je zpracována v měřítku 1 : 500 000. Podrobné mapové výřezy železničních uzlů Praha, Brno a Ostravsko jsou doplněny mapou plánované sítě rychlých spojení. Mapa může být ideálním podkladem pro tzv. „šotouše“ (fanoušky železniční dopravy) při jejich putování vlakem po naší krásné vlasti. Přehledným způsobem znázorňuje i železniční síť v blízkém příhraničí.DIGITÁLNÍ KARTOGRAFICKÉ PRODUKTY A APLIKACE NA INTERNETU

Do kategorie bylo přihlášeno 8 produktů od 7 vydavatelství či autorů. Nominace obdrželo pět kartografických děl:

Vrstevnice DMR 5G
Zeměměřický úřad

Aplikace obsahuje vrstevnice, které vznikly odvozením z produktu Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G). Datovou sadu tvoří vrstevnice se základním intervalem 1 m, atributem jsou rozlišeny zdůrazněné vrstevnice s intervalem 5 m. V rovinatém terénu je datová sada doplněná o doplňkové vrstevnice s intervalem 0,5 m. Objekty vrstevnic jsou reprezentované trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou o souřadnicích X,Y,H (kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv)). Datová sada dále obsahuje doplňkové vrstvy spádovek a popisu vrstevnic. Datovou sadu lze využít jako podklad pro kartografické zobrazení vrstevnic v tištěných i digitálních mapových dílech.

Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří
František Mužík, České vysoké učení technické v Praze

Diplomová práce studenta ČVUT je příkladem využití rozšířené reality v kartografii a GIS. Výstupem je 3D model budov v rozšířené realitě zasazených do historického kontextu českého pohraničí, obce Zhůří ve formě mobilní aplikace. Aplikace se stále rozvíjí a autor připravuje další spolupráci na zpracování zaniklých obcí v prostředí rozšířené reality s Národním parkem Šumava.

Zvukový panel – Jak se kde mluvilo a mluví
Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Multimediální interaktivní mapa s nářečním obsahem umožňuje přehrávání ukázek různých nářečí na území České republiky ve všech nářečních oblastech. Mapa vznikla ve spolupráci dialektologů z Ústavu pro jazyk česká Akademie věd ČR a kartografů z Univerzity Palackého v Olomouci jako jeden z výstupů společného výzkumu.

Žákovský atlas – interaktivní verze
Kartografie Praha, a. s.

Unikátní školní atlas inspirovaný školními atlasy z celého světa se věnuje nejen vesmíru, světu a světadílům, ale také Česku. Atlas v interaktivní verzi je jako univerzální pomůcku pro výuku, a to nejen zeměpisu. Oproti tištěné verzi nabízí atlas řadu nadstavbových multimediálních prvků, které již do dnešních školních lavic neodmyslitelně patří – zoomovatelné mapy, fotografie, grafy, animace vývoje aktuálních témat světa nebo odkazy na videa k daným tématům. Specifikem atlasu je pojetí jednotlivých světadílů, které jsou představeny pomocí klíčových témat a jejich určitých specifik.

Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny
České vysoké učení technické v Praze

Mapový portál představuje zaniklou vltavskou poříční krajinu a její proměny. Jde o soubor čtyř aplikací: 2D mapovou aplikaci, 3D webovou scénu, 2D a 3D synchronizovanou mapovou aplikaci a aplikaci se dvěma 2D synchronizovanými okny. Od pramenů Vltavy po Prahu jsou v portálu mapy tři časových hladin: cca polovinu 19. století, 50. léta 20. století a současnost. Portál obsahuje vektorový model land-use ve třech časových hladinách a vybrané rukopisné mapy toku. Mapová aplikace je zároveň platformou pro prohlížení lokalizovaných historických fotografií a pohlednic prezentovaných aktivním znakem v mapě.KARTOGRAFICKÁ DÍLA PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

Do kategorie bylo přihlášeno 9 kartografických děl. Nominace obdržely tři atlasy a jedna výstava s mapami:

Ilustrovaný atlas světa
Kartografie Praha, a. s.

Osmiletá dvojčata Anička a Kryštof se jednoho dne rozhodli, že připraví atlas světa pro malé cestovatele, jako jsou oni. Vydali se na dlouhou cestu, při které navštívili všechny světadíly a formou poutavých ilustrací, cestovního deníku a dalších zápisků předávají své zážitky a poznatky svým vrstevníkům. Atlas je pro lepší přehlednost rozdělen do dvou částí. V první se děti na cestu teprve chystají, zjišťují informace o Sluneční soustavě, planetě Zemi a světu obecně. Druhá část je cestovatelská. Děti putují světem a každý světadíl představí pomocí přehledné mapy a velké celostránkové ilustrace se spoustou zajímavostí. Součástí je i část věnovaná cestování po Česku. Vše je napsáno a nakresleno z pohledu dětí, srozumitelně a poutavě. V atlasu jsou zařazeny motivy, které vybízí děti k vlastní aktivitě.

Žákovský atlas – interaktivní verze
Kartografie Praha, a. s.

Unikátní školní atlas inspirovaný školními atlasy z celého světa se věnuje nejen vesmíru, světu a světadílům, ale také Česku. Atlas v interaktivní verzi je jako univerzální pomůcku pro výuku, a to nejen zeměpisu. Oproti tištěné verzi nabízí atlas řadu nadstavbových multimediálních prvků, které již do dnešních školních lavic neodmyslitelně patří, například zoomovatelné mapy, fotografie, grafy, animace vývoje aktuálních témat světa nebo odkazy na videa k daným tématům. Specifikem atlasu je pojetí jednotlivých světadílů, které jsou představeny pomocí klíčových témat.

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (výstava s mapami)
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Univerzita Palackého v Olomouci

Historicky první výstava věnovaná českým nářečím. Jejich bohatství je představeno na více než 40 nářečních mapách s doprovodnými texty popisujícími dřívější venkovský život, hospodaření a zvyky. Výstavu doposud navštívilo téměř 10 tisíc návštěvníků, a to ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v Moravské zemské knihovně v Brně a ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, vybrané nářeční mapy vidělo zhruba 150 tisíc cestujících v Galerijní tramvaji v Brně. Výstava bude prezentována v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a na Veletrhu vědy v Praze, lze ji zhlédnout též prostřednictvím virtuálního průvodce.

 Česko-ukrajinský atlas
Kartografie Praha, a. s.

Atlas vznikl na základě pomoci školám v aktuální situaci jako nabídka pomůcek pro ukrajinské děti na českých školách. Je však použitelný i pro veřejnost. Atlas obsahuje fyzické a politické mapy světa, Evropy a Česka ze Žákovského atlasu vždy ve verzi v češtině a ukrajinštině. Ty jsou doplněny o obecně zeměpisnou mapu Ukrajiny, opět v obou jazycích. Protože většina map vychází ze Žákovského atlasu připraveného pro základní školy, jsou mapy v Česko-ukrajinském atlase velice přehledné a vhodné k osvojení základních geografických i jazykových dovedností.STUDENTSKÉ KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

Do kategorie bylo přihlášeno 25 seminárních, bakalářských či diplomových prací z pěti českých vysokých škol. Nominace obdržely tři bakalářské a dvě diplomové práce:

Webová aplikace přírodních katastrof
Marek Hoffmann, České vysoké učení technické v Praze

Webová aplikace je výstupem diplomové práce studenta Marka Hoffmanna z ČVUT Praha. Je Aplikace je výjimečná nejen svým technickým zpracováním, ale také svou vizualizací a potenciálem, který přináší. Kromě interaktivního nástroje pro prohlížení, základní analýzu a filtraci přírodních katastrof má ambice s přesahem do humanitárního sektoru a mít tak skutečný přínos pro společnost.

Gamifikovaný průvodce Zdíkovým palácem
Radim Holub, Univerzita Palackého v Olomouci

Bakalářská práce studenta Radima Holuba z Univerzity Palackého v Olomouci vyústila ve vytvoření gamifikovaného průvodce Zdíkovým palácem, historickým objektem v Olomouci. Do detailního 3D modelu Zdíkova paláce byly zakomponovány vybrané gamifikační prvky pomocí herního enginu Unity 3D a byly do něho implementovány různé módy scén. Výsledná aplikace je počítačovou hrou zohledňující uživatelské vstupy a podle potřeby zobrazují model paláce v různých atmosférických podmínkách.

Tematický atlas skautingu
Petra Krsková, Univerzita Karlova

Tematická atlas sestavený v bakalářské práce studentky Petry Krskové z Univerzity Karlovy se věnuje skautingu ve světě, v Evropě i v Česku. Atlas obsahuje řadu zajímavých map vytvořených tradičními i méně běžnými metodami kartografického vyjadřování. Graficky atlas vychází z vizuálního stylu Skautského grafického manuálu a obsahuje velké množství obrázků, grafů a doplňujících textů. Atlas je reprezentativní dílo využitelné jak pro osvětu uvnitř skautské organizace, tak pro její prezentaci širší veřejnosti.

Mapový průvodce po zajímavých místech Olomouckého Moravskoslezského kraje
Jakub Pospíšil, Univerzita Palackého v Olomouci

Ve své bakalářské práci vytvořil student Jakub Pospíšil z Univerzity Palackého v Olomouci unikátního turistického mapového průvodce po méně známých místech Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Průvodce obsahuje vždy mapu se znázorněním navrhované trasy a k ní doprovodné údaje o atraktivních lokalitách, které může návštěvník na trase obdivovat, i o dalších parametrech trasy, např. převýšení nebo předpokládané náročnosti.

Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
Jakub Žejdlík, Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavním výstupem diplomové práce studenta Jakuba Žejdlíka z Univerzity Palackého v Olomouci je tyfloprůvodce připravený k publikování jako souborné dílo, dílčí zpracované památky jsou ale i přímo ke stažení a k tisku uveřejněny na webových stránkách práce a zájmová veřejnost je již aktivně využívá. Jedná se o ucelenou sadu pro prezentaci vybraných historických památek osobám se zrakovým postižením, jaká je v národním měřítku unikátní.
(Petr Skála pro TuristickéListy.cz s využitím zprávy na cartography.cz, foto: Petr Skála)