Barokní poutní areál v Bohosudově patří k nejvýznamnějším v Evropě

[ title]
Od 70.let 17.století do 20.let 18.století byl kolem staršího poutního kostela barokně přestavován oválný ambit se sedmi kaplemi, symbolizujícími sedm bolestí Panny Marie. Původní poutní kostel byl v letech 1701-1708 nahrazen mohutnou barokní bazilikou, dílem litoměřických architektů Giulia a Octavia Broggia.

Bohosudov podle Johanna Venuta

Stavba je jednolodní, obdélná s třemi páry pravoúhlých postranních kaplí, s polokruhově uzavřeným presbytářem a dvojicí hranolových věží v západním průčelí. Fasády baziliky jsou členěny pilastry s lizénovými rámy. Okna jsou polokruhová i pravoúhlá se segmentovými frontony. V západním průčelí je stavba členěná mezipatrovou římsou s pilastry. Ve střední části je završené trojúhelným štítem. Jeho portál s rozeklanou supraportou je na kompozitních sloupech a pilastrech. Ve středu supraporty se nachází nika s plastikou Piety ve štukovém orámování s volnými sochami andělů.

Poutní areál v Bohosudově

Sochy jezuitských světců, apoštolů a českých zemských patronů na fasádě zhotovil sochař Franc Tollinger z Litoměřic, který se také podílel na plastické výzdobě hlavního oltáře. Na hlavním oltáři, provedeném ve stylu Berniniho baldachýnu v chrámu sv. Petra v Římě, je umístěna uctívaná milostná soška Bolestné Matky Boží.

Interiér kostela

Gotická milostná soška Panny Marie Bolestné je asi 15 cm vysoká, z blíže neurčené vypalované hlíny. Znázorňuje sedící Pannu Marii, která drží na klíně mrtvého Krista a bolestně se něj dívá. Socha, jejíž umělecká hodnota není příliš veliká, byla během staletí tak poškozena, že v roce 1709 byla opatřena ochranným zlatým plechem.

Hlavní oltář

Boční oltář sv. Anny s obrazem sv. Anny a s obrazem sv. Máří Magdalény v nástavci má v bočních polích mezi sloupy ploché reliéfy od Mistra z Teplic. Dále je zde boční oltář sv. Jana Nepomuckého s obrazem od Ignáce Raaba a oválným obrazem Krista v nástavci. Na bočním oltáři sv. Barbory je obraz sv. Barbory a oválný obraz Krista v nástavci. Oba obrazy jsou také dílem Ignáce Raaba, který namaloval i oba obrazy pro oltář sv. Josefa: obraz sv. Josefa i obraz sv. Jana Křtitele v nástavci.

Ambit kaplí

Boční oltář sv. Ignáce s obrazem sv. Ignáce a oválným obrazem sv. Františka Borgiáše v nástavci pocházejí roku 1712 a jsou dílem Jana Jiřího Heinsche. Oltářní architektura je dílem Teplického mistra a obměňuje v jednodušší formě hlavní oltář z Teplic. Boční oltář sv. Františka Xaverského je protějškovým oltářem k oltáři sv. Ignáce.


Podle : Kol.Umělecké památky Čech A/J, svazek první
            Info u kostela

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)