Kostel Nanebevzetí Panny Marie zdobí nádherný vstupní portál

[ title]
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují stojí na severozápadním rohu bývalého kláštera, s nímž je spojen při západním průčelí a v kněžišti, které vystupuje svým polygonálním závěrem z příčného klášterního křídla do zadního dvora kláštera. Z průčelí kostelního trojlodí jsou volné jen západní a severní strana; jižní postranní fasáda ústí do předního klášterního dvora. Kostel je široký 20,5 m, dlouhý 47 m. Střední loď je široká 7 m a 30 m dlouhá, 16,2 m vysoká, boční lodi jsou široké 5,2 m. Kněžiště je stejně široké jako hlavní loď, je dlouhé 16,7 m; síla zdí je 1,5 metru. Střední loď je od boční lodi oddělena 4 páry pilířů 1,2 x 1,5 m silných, překlenutých hrotitými pásy. Ke každému z pilířů přiléhají na východní a západní straně pětiboké přípory, jež se táhnou i v mezipilířových pásech. V prvním poli od západní strany jsou místo otvorů s pásy odděleny lodi zdmi stejné šířky s pilíři čímž je západní část klenby mezi podpěrami (travé) rozdělena ve 2 kaple v prodloužení bočních lodí a střední předsíň. Nad všemi třemi je kruchta, otevřená do lodi hrotitými, profilovanými oblouky.

Vstupní portál

Boční lodi jsou v pěti polích zaklenuty křížem do pískovcových žeber 24 cm silných a 30 cm vyčnívajících z klenby. Jejich profil má v ose výžlabek, vroubený poloválečky, které jsou polovýžlabky převedeny v hranol žebra. Ta jsou v patkách kleneb opatřena štítky, obvyklými v 13. století a opírají se o konsolky různě vytesané, buď ve tvaru hlavic bobulových nebo pokrytých listovím či v podobě lidské tváře. Ve vrcholech kleneb se žebra sbíhají do terčových svorníků, zdobených vegetabilními a antropomorfními motivy.

Detail portálu

Vítězný (triumfální) oblouk je hrotitý, 1,3 m silný a opírá se v patkách o polygonální kusé přípory ukončené listnatými hlavicemi s gotickou římsou. Zajímavá je busta na evangelní straně, tvář s dlouhými vlasy a s korunou (snad král Václav I. nebo Přemysl Otakar II.?).

Půdorys kostela

Kněžiště (presbyterium) má 2 obdélníková pole zaklenutá křížem a paprskový polygonální závěr, vše zaklenuté do kamenných žeber 28 cm silných a vystupujících 36 cm. Žebra se opírají o válcové kusé přípory s lupenovými hlavicemi a sbíhají se ve 3 terčových svornících, podobně zdobených tvarů jaké jsou v bočních lodích. Kněžiště má zevně 4 opěrné pilíře (rovněž pozůstatky z raně gotické stavby), paprskovitě rozložené na jeho uzávěru, a opírají se o trnož z tesaného pískovce.

Interiér kostela

Západní portál je široký 2,6 m, 4,5 m vysoký až k vrcholu obloukového pole. Široce rozevřené, 2 m hluboké ostění vyčnívá z líce pilířky 1,2 m širokými, na kterých je z každé strany příporný sloupek. Ostění ustupuje ve čtyřech pravoúhlých stupních, z nichž tři po každé straně mají sloupek s talířovou patkou (jejichž spodní deska je nyní pod zemí). Dříky sloupků mají uprostřed románské prstence a jsou ukončeny různě utvářenými hlavicemi. Nároží mezi sloupky jsou otupena úhlopříčnými hruškovci, vroubenými po obou stranách výžlabky; také z těchto nároží se ve výši hlavic vinou lupenové úponky. Nad hlavicemi je proveden římsový pás, který končí v obou rozích portálového otvoru vydutými konsolkami, na kterých spočívá prázdné tympanové pole. Nad sloupky se táhnou lomené oblouky, pokryté listy různého stromoví. Na rozích ústupků jsou v obloucích tytéž profily jako pod hlavicemi. Je podivuhodné, že se tato vzácná sochařská památka, pocházející z konce 13. století, zachovala celkem v neporušeném stavu přes všechny pohromy, které několikrát zničily kostel i klášter.

Interiér kostela

Při vstupu do chrámové lodi se návštěvník neubrání dojmu nad mohutným, monumentálně působícím prostorem. Čtyři páry mohutných pilířů oddělují převýšenou hlavní loď od dvou bočních lodí a za vítězným obloukem pokračuje dál vyvýšené kněžiště, nižší než hlavní chrámová loď. Se strohým vzhledem interiéru však nápadně kontrastuje výzdoba západního portálu kostela. Raně gotický lomený portál s hlubokým, čtyřstupňovým ostěním, členěným sloupky s ještě románskými talířovými prstenci má frontové hlavice a obloukové pole pokryté různými listy rostlin: na portálových hlavicích nacházíme list chmele, bodláku i hrozen vinné révy, větévku s listím javoru, dubu a vlaštovičníku, na obloucích nacházíme dvojlisty kaštanu a břečťanu a také list javoru a jeřábu. Tento realistický rostlinný dekor portálu dokládá vlivy klasické francouzské gotiky, jejíž tvarosloví u nás zasáhlo do románské sochařské tradice a předpokládá se, že dílo vzniklo někdy v sedmdesátých letech 13. století. Původní tympanonové pole portálu se nedochovalo a bylo zřejmě zničeno, protože současné je zhotoveno z odlišného kamene a je bez tehdy obvyklé sochařské výzdoby. Portál je velice cenná ukázka raně gotického sochařství v Čechách a svědčí o vynikajících schopnostech a tvůrčí fantazii tehdejších mistrů kameníků, jejichž jména nám již bohužel zavázal čas.


Podle webu města Police nad Metují

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)