Kostel Narození Panny Marie v Brníčku skývá středověké fresky

[ title]
Pozdně románský kostel Narození Panny Marie v Brníčku v okrese Šumperk byl postaven zřejmě ve 13. století.  Jedná se tak o jednu z nejstarších sakrálních staveb střední a severní Moravy. V 18. století byl kostel barokně upraven, byla přistavěna sakristie a věž, zvětšena okna, proražen na západní straně vstup.

Západní průčelí kostela

Kostel Narození Panny Marie je orientovaná podélná jednolodní stavba, s presbytářem uzavřeným apsidou. K severní zdi presbytáře přiléhá čtyřboká sakristie, v západním průčelí kostela navazuje v ose hranolová věž.

Půdorys podle Bohumila Samka

Hlavní vstup do kostela vede podvěžím, zaklenutým valeně s výsečemi. Boční vstup je v jižní zdi lodi, okna jsou polokruhově či segmentově zakončená, v kněžišti s oboustranně či ven rozevřenou špaletou.

Presbytář kostela

Presbytář je zaklenut valeně s konchou, v severní zdi s půlkruhově  završeným výklenkem sanktuária. Loď je plochostropá, sakristie má nízkou placku. V roce 2014 byly v kostele nalezeny cenné středověké fresky z druhé poloviny 14. století. Figurální malby pokrývají celý presbytář i vítězný oblouk.

Fresky v prebytáři

V západní části lodi je dřevěná hudební kruchta s válcovými litinovými pilíři. Kostelní areál je ohrazen zdí z lomového kamene se vstupní bránou z 18. století.

Podle : Samek Bohumil,  Umělecké památky Moravy a Slezska 1. A—I.
            Web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)