Kostel Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou byl součástí kláštera servitů

Na východní straně na místě staršího kostela ze 70. let 17. století, na vysoké terase přístupné od severu po kameném schodištistojí bývalý klášterní kostel  Sedmibolestné Panny Marie. Kostel by postaven dle návrhu Anselma Luraga, věž byla postavena v  roce 1769. Kostel je jednolodní, podélný, orientovaný k jihu, se čtvercovým presbytářem a se čtvercovou sakristií (bývalou kaplí) po jižní straně a s hranolovou věží v hlavním průčelí.

Průčelí kostela

Věž byla pojata do stavby, vystupuje z líce zdiva mělkým rizalitem. Hlavní průčelí je tříosé, mírně konvexně vypjaté, nároží věže jsou zaoblena a členěna pilastry. V průčelí je nika se sochou Bolestné Panny Marie, průčelí je  završeno po stranách věže atikou. V nikách jsou  dvě sochy řádového světce a světice, boční fasády  jsou členěny pilastry. Vysoká obdélélná okna jsou zakončena v horní části půlkruhově, kolem oken je  jednoduché rámování.

Gotický most v Rabštejně nad Střelou patří k nejstarším mostům v Čechách

Presbytář i loď jsou sklenuty plackami, oddělenými zdvojenými pásy. Stěny jsou členěny zdvojenými podloženými pilastry, zděná kruchta je podklenuta plackou, po stranách oratoře, podklenuté drobnými oválnými kupolemi. Sakristie je sklenuta valeně s hranatými výsečemi.  

Interiér kostela

Vybavení kostela je jednotné, z doby po polovině 18. století. Hlavní oltář je portálový se současným obrazem, sochami sv. Augustina a řádového světce po stranách a sochou sv. Barbory mezi andílky v nástavci. V koutech při triumfálním oblouku jsou dva protějškové tabulové boční oltáře se současnými obrazy sv. Jana Nepomuckého a Krista uzdravujícího sv. Peregrina. V nástavcích jsou obrázky Smrt sv. Juliány a Sv. Anna Samotřetí. V lodi jsou dva protějškové boční oltáře sv. Martina a Panny Marie, oltáře jsou tabulové se současnými obrazy, soškami andílků a novými sochami Piety a Nejsvětějšího srdce Páně. Kazatelna má sošky Evangelistů a andílky na řečništi a na zábradlí schůdků. Varhany jsou s rokajovými řezbami. V presbytáři je  obraz Panny Marie z roku 1657, malovaný na dřevě, sign.„CIR", kopie podle A. Durera z r. 1512. Křtitelnice s dřevořezbami pochází z 1. poloviny 18. století. V lodi jsou dva kamenné znakové náhrobníky: Buška Calty z roku 1433 a Šebestiána ml. z Ortenberka z roku 1483.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech P/Š, 3.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)