Kostel sv.Havla ozdobil svým dílem sochař a řezbář Lazar Widmann

[ title]
Kostel sv.Havla v Poříčí nad Sázavou leží při řece Sázavě v části zvané Balkovice. Byl postaven pravděpodobně koncem 12.století nebo v první třetině 13.století. Jeho podoba se dá vyložit jako redukovaná bazilika, má obdélnou loď, měl dvě věže, dnes se dochovala pouze jižní. Severní věž se dochovala pouze do výše lodi. Na východní straně lodi je hranolový chór s půlválcovou apsidou nad kryptou. Strop krypty je nesen čtyřmi osmibokými sloupy s kubickými hlavicemi, v kryptě jsou zachována původní okna a vstupy, které jsou v síle zdi.

Kostel sv.Havla

Loď kostela je zaklenuta dvěma poli původní křížové klenby, třetí pole je nad chórem a apsida je zaklenuta konchou. Barokní úprava vnitřku pohltila původní tvary říms, na které dosedaly klenby a původní západní tribunu, kterou nahradila barokní kruchta. Po požáru v roce 1620 byl kostel barokně upravován, byla rozšířena okna v lodi, upravena byla jižní věž ve své horní části a zazděna původní okna do lodi.

Interiér kostela

Nynější podobu získal kostel během přestavby v letech 1745 -1750, kdy byly přistaveny dva obdélníkové přístavky do koutů mezi věže a loď, byl zazděn vchod na jižní straně a upravena západní stěna se štítem s novým vchodem, nad nímž byl umístěn znak patronů zdejšího kostela, Františka Václava hraběte z Vrtby a jeho ženy Marie Anny z Klenové.

Půdorys kostela

Vnitřní zařízení kostela pochází z let poslední přestavby, románská tribuna byla nahrazena barokní kruchtou, byl zbudován nynější vchod do krypty a po stranách byla postavena dvě schodiště,jimiž se vsupuje na chór. Výzdobu kostela provedl plzeňský sochař a řezbář Lazar Widmann plastikami z lipového břeva ve stylu barokní gotiky.

Hlavní oltář

Na hlavním oltáři je obraz sv.Havla od plzeňského malíře Václava Luxe z riku 1750a severní stranu zdobí sousoší sv.Liboria a klečícího kajícníka, který by měl být Widmannovým autoportrétem. Na protější straně je sousočí sv.Jana Nepomuckého s žebrákem, který má podobu Widmanova pomocníka Daniela Piláta z Poříčí.

Románskýportál v jižní stěně

Na jižní straně se nalézá oltář sv.Anny a po jeho stranách jsou sochy sv.Donáta a sv.Theodora. Na severní straně je oltář Pražského Jezulátka s plastikami sv.Františka z Assisi a sv.Kajetána.

Kazatelna

Kazatelna je ozdobena třemi plastickými reliéfy, naproti kazatelně je oratoř se znaky patronů kostela.


Podle : Merhautová Anežka, Raně středověká architektura v Čechách
            Tywoniak Jiří, Historické památky okresu Benešov I.díl
            Podlaha Antonín,Soupis památek v politické okresu benešovském
            Kol., Umělecké památky Čech P/Š 3.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)