Kostel sv. Jiljí je vrcholným představitelem jihočeského pozdně gotického stavitelství

[ title]
Kostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti je prvně zmiňován v roce 1279, stavba nového kostela byla zahájena kolem roku 1400 z podnětu Petra z Rožmberka , kostel byl zasvěcen sv. Jiljí. Presbytář byl dokončen v roce 1488, trojlodí svěceno 1507. Kostel je svým prostorovým řešením a hodnotnou kamenickou vnitřní i venkovní výzdobou vzácným dokladem vrcholného jihočeského pozdně gotického stavitelství.

Interiér kostela

Kostel sv. Jiljí je orientován klasickým způsobem na východ. V kostele se propisuje snaha o gotickou vertikalizaci. Tato podivuhodná štíhlá vertikalita má původ v české tradici doby předhusitské. Tato stavba má mnoho společných prvků s kostelem v Prachaticích. Z tohoto kostela přejímá klenební vzorce a tvary příporových hlavic. Tyto znaky vypovídají o tom, že tyto stavby byly pravděpodobně dílem stejného mistra.

Půdorys kostela

Na dlouhý presbytář se připojuje obdélníkové síňové trojlodí. Trojlodí se skládá z téměř stejně širokých lodí. Tyto lodě vymezují dvě řady štíhlých výrazně vyžlabených pilířů. Trojlodí kostela je zaklenuto bohatou sítí, která se však poněkud liší v lodi hlavní a lodích bočních. Přechod mezi jednotlivými klenbami lodí je však téměř plynulý, protože zde chybí profilace arkád. Tento prvek můžeme najít i u síní z doby lucemburské.

Klenba kostela

Vybavení kostela je pseudogotické z poslední čtvrtiny 19.století. V kostele můžeme najít mnoho kvalitně zpracovaných kamenických prvků, z konce 15. století je  polygonální kazatelna na šroubovité točené noze, řečništěm, zdobeným hrotitými obloučky s křížovými kytkami ve vrcholu. Dále je také vybaven polygonální křtitelnicí, kterou bohatě zdobí štítky se znaky pětilisté růže a žulovou pokladničkou s točeným dříkem. V sakristii se nachází skříň na paramenta z 2. poloviny 17. století. Zařízení kostela také obohacují oltáře. Nachází se zde jeden hlavní oltář v presbyteriu a dva menší oltáře na stranách lodí.

Fresky v kostele

Kostel v Dolním Dvořišti je vrcholným projevem jihočeské pozdní gotiky, která tu soušasně představuje přímé pokračování velkolepého architektonického rozmachu doby předhusitské.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J svazek první
            Kol., Architektura v českém národním dědictví

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)