V Kestřanech stojí dvě tvrze, Horní tvrz je staršího založení

[ title]
Obec je poprvé připomínána roku 1315 v souvislosti s Albertem z Kestřan. Kestřany byly manským statkem příslušným ke královskému hradu v Písku. V průběhu století byla ves rozdělena do tří částí s různými vlastníky z nichž každá měla samostatnou tvrz. Roku 1491 koupil a opět sjednotil kestřanské panství Jindřich ze Švamberka a připojil je ke Zvíkovu. Horní tvrz je datována do 13. stol. a v 16. stol. byla přeměněna na goticko-renesanční hrádek, dolní tvrz pochází z počátku 15. stol. a koncem středověku byla přeměněna na pivovar.

Nádvoří tvrze

Horní tvrz v Kestřanech,která byla založena na výběžku terasy přirozeně chráněném mokřinami, byla koncem 13.století mnohem menší, její tehdejší opevnění se nedochovalo, je však známá podoba hlavní obytné stavby.

Půdorys tvrze

V přízemí dnešního tzv.purkrabství se zachovala dispozice o dvou místnostech, z nichž jedna je dosud zaklenuta křížovou klenbou s žebry z cihelných tvarovek, která dosedají na jehlancové žulové konzoly.

Klenba kaple

Výrazné rozšíření se Horní tvrz dočkala na přelomu 14. a 15. století. Její zvětšenou plochu chránila nová hradba téměř pravidelného založení. Součástí opevnění jsou i tři rozdílné věže, drobná válcová věž v severním nároží nad studnou byla vybavena střílnami, další dvě mnohem rozměrnější sloužily k bydlení, což dokazují větší okna v horních patrech a arkýřové prevéty na vnějších průčelích.

Prevét

Jižní nárožní věž měla dokonce dvě tato zařízení pro rozdílná podlaží. Jihovýchodní stranu tvrze doplnilo v období pozdní gotiky prostorné křídlo paláce s průjezdem založené vně staršího opevnění. Součástí přestavby byla i kaple sv.Máří Magdaleny zaklenutá sklípkovou klenbou.


Podle : Kol, Architektura gotická
           web Horní tvrze Kestřany

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)