Zřícenina hradu Zlenice je významnou ukázkou naší hradní architektury

Zřícenina hradu Zlenice má sevřenou dispozici, převážně ze 14. století. Ze staveb nejlépe dochován vysoký relikt věže se zaobleným nárožím a sousedící brána. Výrazné příkopy na obou stranách jádra, předhradí a další terénní relikty.

Zlenice podle F.A.Hebera

Hrad Zlenice se nachází na ostrožně na soutoku Mnichovického potoka a Sázavy. Předhradí zaujalo zužující se a klesající část ostrožny, na samé špici ostrožny je patrné ještě předsunuté zemní opevnění. Na ploše předhradí jsou pozorovatelné terénní relikty budov.

Půdorys hradu

Severovýchodně od předhradí za šíjovým příkopem navazuje jádro hradu nepravidelného zhruba oválného tvaru obkroužené vnější hradbou. Z vnější hradby se dochovala její čelní část s úzkou vstupní věží. Vlastní jádro je přístupné branou sousedící s velkou hranolovou věží se zaobleným nárožím.

Torzo věže

Brána a torzo věže jsou nejzachovalejšími částmi hradu, zbytek obvodové hradby jádra a jeho obvodové zástavby je dochován jen v nepatrných reliktech. Za jádrem hradu na planině ostrožny je patrný val a za ním dále k SV relikty obléhacích prací. Dobu života hradu je možno položit do 14. - 15. století.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)