Největší zvon na Moravě je v katedrále sv.Václava

Katedrála svatého Václava (Dóm svatého Václava, metropolitní katedrála svatého Václava) se nachází na Václavském náměstí v Olomouci na bývalém přemyslovském hradě. Již sto let tvoří neodmyslitelnou součást panoramatu města a právem může být považována za jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v Českých zemích.

Původní stavba kostela sv.Václava byla zahájena kolem roku 1100 a vysvěcena byla roku 1131. První přestavbu pravděpodobně realizoval biskup Jindřich Zdík po svěm návratu z cesty do Jeruzaléma  a Řima, někdy ve čtyřicátých letech 12.století. Katedrála sv.Václava měla podobu trojlodní románské baziliky. Tehdy je možno datovat i dochovanou dvoupodlažní románskou kryptu.  

Gotické přestavby proběhly za biskupů Roberta a Bruna ze Schauenberka jako důsledek požárů. Z románské baziliky se dochovalo románské dvouvěžní průčelí a krypta. Katedrála byla změněna na gotické halové trojlodí. Další gotické přestavby probíhaly koncem 14.století.

Novogotické průčelí kostela

Renesanční úpravy katedrály proběhly v 16.století, dosud dochované románské dvouvěží doplnila vestavba střední převýšené věže. Stavbu realizoval italský stavitel Bernardo Leone z Locarna. Renesančně upravené trojvěžové západní průčelí zůstalo zachováno až do regotizace katedrály v 80.letech 19.století.

Náhrobek zakladatelů

Kaple sv. Stanislava byla zbudována biskupem Stanislavem II. Pavlovským v letech 1582–1591 s rodinnou hrobkou Pavlovských a s bohatou štukovou, sochařskou a malířskou výzdobou. Patří mezi několik významných centrálních staveb české renesance. Nádherný vstupní renesanční portál s ozdobnou bronzovou mříží, jehož bohatá plastická výzdoba je tvořena reliéfní dekorací i figurálními motivy ctností a nectností. Jde o norimberskou kovoliteckou práci z konce 16. století. Vchod zdobí náhrobky dvou posledních Olomouckých údělných knížat.

K nejvýznamnějším zásahům do architektury olomoucké katedrály patří novostavba raněbarokního presbytáře v počátku 17.století.

Pohled do hlavní lodi

Roku 1803 po úderu blesku shořely všechny tři věže v průčelí katedrály. Místo nich byla vybudována jediná středová věž nad společnou římsou shořelých. V letech
1883–1892 arcibiskup Bedřich z Fürstenberka nechal provést novogotickou přestavbu podle projektu Gustava Meretty a R. Völkela. Západní průčelí katedrály doznalo radikální slohovou proměnu. Došlo k odstranění střední věže vlastního chrámového průčelí a obnažení věží původního románského jádra obou postraních věží, na něž byl nanesen novogotický architektonický aparát s množstvím kamenických detailů.

Průčelní štíhlé věže mají výšku 68 m a představují spolu s hlavní věží výraznou dominantu města Olomouce. Hlavní věž má výšku 100,65 metrů, což z ní činí druhou nejvyšší kostelní věž v České republice a nejvyšší novogotickou věž v České republice. V katedrále je také umístěn největší zvon na Moravě Sv. Václav.

Od roku 1962 je dóm svatého Václava se Zdíkovým palácem (dříve nazývaným Přemyslovský palác) a dalšími významnými objekty v sousedství za národní kulturní památkou.

Podle : Pojsl Miloslav, OLOMOUC Katedrála sv. Václava

(lh,turistické listy,foto archiv)