V Kestřanech stojí dvě tvrze, Horní tvrz je staršího založení

[ title]
Obec Kestřany je poprvé připomínána roku 1315 v souvislosti s Albertem z Kestřan. Kestřany byly manským statkem příslušným ke královskému hradu v Písku. V průběhu století byla ves rozdělena do tří částí s různými vlastníky z nichž každá měla samostatnou tvrz. Roku 1491 koupil a opět sjednotil kestřanské panství Jindřich ze Švamberka a připojil je ke Zvíkovu. Horní tvrz je datována do 13. stol. a v 16. stol. byla přeměněna na goticko-renesanční hrádek, dolní tvrz pochází z počátku 15. stol. a koncem středověku byla přeměněna na pivovar.

Vstupní průčelí tvrze

Horní tvrz v Kestřanech,která byla založena na výběžku terasy přirozeně chráněném mokřinami, byla koncem 13.století mnohem menší, její tehdejší opevnění se nedochovalo, je však známá podoba hlavní obytné stavby.

Pohled na nejstarší část (vlevo) tvrze

V přízemí dnešního tzv.purkrabství se zachovala dispozice o dvou místnostech, z nichž jedna je dosud zaklenuta křížovou klenbou s žebry z cihelných tvarovek, která dosedají na jehlancové žulové konzoly.

Nádvoří tvrze

Výrazné rozšíření se Horní tvrz dočkala na přelomu 14. a 15. století. Její zvětšenou plochu chránila nová hradba téměř pravidelného založení.

Prevét na velké věži

Součástí opevnění jsou i tři rozdílné věže, drobná válcová věž v severním nároží nad studnou byla vybavena střílnami, další dvě mnohem rozměrnější sloužily k bydlení, což dokazují větší okna v horních patrech a arkýřové prevéty na vnějších průčelích.

Sklípková klenba v kapli sv.Máří Magdaleny

Jižní nárožní věž měla dokonce dvě tato zařízení pro rozdílná podlaží. Jihovýchodní stranu tvrze doplnilo v období pozdní gotiky prostorné křídlo paláce s průjezdem založené vně staršího opevnění. Součástí přestavby byla i kaple sv.Máří Magdaleny zaklenutá sklípkovou klenbou.

Podle : Kol, Architektura gotická
           web Horní tvrze Kestřany

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)