Zakladatelem hradu Radyně byl Karel IV.

[ title]
Hrad Radyně stojí na vysokém dominantním vrcholu nedaleko Plzně. Zakladatelem hradu byl před rokem 1361 Karel IV., který mu přisoudil jméno Karlskrone, které se však neujalo. Po smrti Karla IV. byl hrad nazýván Radyní podle jména kopce a buližníkové skály, na níž byl vybudován. Stavitelem hradu byl nejpravděpodobněji Michal Parléř z rodiny pražského dvorního architekta Petra Parléře. Výstavbu organizačně zajišťoval Vít Hedvábný.

Hrad Radyně

Jako správci hradu – purkrabí byli dosazováni většinou příslušníci drobné šlechty z Plzeňska. Jejich povinností bylo sledovat a zajišťovat bezpečnost obchodní cesty z Norimberka přes Řezno do Prahy, vykonávat soudní pravomoc nad přímými podanými panovníka a asi měli i pravomoc soudit a popravovat zločince. Úřední funkcí prvního královského purkrabího na hradě byl pravděpodobně za odměnu pověřen Zdislav Chlup, který úspěšně vedl výstavbu hradu.

Radyně v 19.století

Posledním byl asi hejtman Racek, za jehož vlády, asi v polovině 16. století, hrad vyhořel. V dalších letech hrad postupně vlastnily tyto šlechtické rody: páni ze Šternberka (1496 – 1561), Kokořovci z Kokořova (1561 – 1710), Černínové z Chudenic (1710 – 1816) a Valdštejnové (1816 – 1920). V roce 1920 koupila plzenecká obec hrad i lesy od Valdštejnů. Hradu se ujal nově založený Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky.

Půdorys hradu

Dispoziční řešení hradu podmínil tvar skalnatého vrcholu. Na jeho vrcholu vznikl dlouhý obdélný plochostropý palác srostlý na obou stranách s dvěma věžemi, čtverhranou a polokruhovou. K sestavě pohodlných místností paláce, oddělených příčkami, patřily i dvě složitější roubené komory.

Detail oken paláce

Protože skalní útvar neumožnil realizaci opevnění, které by palác s věžemi bezprostředně obíhalo, bylo před něj pouze na straně čtvercové věže předloženo malé nádvoří s cisternou a dalšími objekty, odkud se po můstku na pilířích do paláce vstupovalo. Vnější opevnění s hradbou zpevněnou baštami bylo založeno podstatně níže. Prvá brána se nacházela již v prostoru valu před příkopem.

Vnitřní palác

Hrad Radyně představuje vrchol vzájemného srůstání hradních staveb, která charakterizuje vývoj české hradní architektury 14.století.

Podle : Kol., Architektura gotická
           web hradu Radyně

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)