Kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici sloužil německým obyvatelům

Kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici byl postaven jako raně gotický ve 13. století, připomíná se  prvně v roce 1257, nově přestavěn po požáru v roce 1507 (vzorem mu byl  o málo starší kostel v Malontech). V  roce 1740 byla zvýšena věž  a roku 1868 odstraněna kruchta v severní lodi a postavena sakristie, kostel byl opravován  v roce 1912.


Půdorys kostela

Kostel je dvoulodní a věží při severní straně západního průčelí se schodištěm a polygonálním, pěti stranami osmiúhelníka uzavřeným presbytářem s opěráky. Dvoulodí klenuto osmi poli síťové klenby na tři střední pilíře. Presbytář sklenut jednoduchou síťovou klenbou a paprsčitě v závěru, klínová vyžlabená žebra vybíhají z půlválcových přípor bez konzol. Triumfální oblouk lehce lomený, okosený, s charakteristickými římsami v patkách.

Interiér kostela

Dvoulodí sklenuto rovněž síťovou klenbou, žebra téhož profilu jako v presbyt., vybíhají z polygonál. přípor a ze středních pilířů(dva osmiboké, nejvýchodnější je hranolový, prostoupený válcem.  Kruchta je  podklenuta dvěma poli síťové klenby vzorce čtyřcípé hvězdy, klínová vyžlabená žebra vybíhají z krátkých masivních konzolových přípor. Stará sakristie a jižní předsíň jsou sklenuty valeně se stýkajícími se výsečemi, v podvěží je  křížová klenba.  Vstup do kostela je barokním portálem. Gotickým portálem je vstup od západu z plochostropé předsíně. Věž je gotická s obdélnými okénky s širokým okosením.   

Interiér kostela

Zařízení je pseudogotické z 1et 1866 — 68, hlavní oltář a kazatelna od A. Rinda z Lince. Dva boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii a sv.Janu Nepomuckému, sochy jsou z roku 1876. Varhany jsou od K. Schiffnea z Prahy z roku 1887, obraz sv. Petra a Pavla na hlavním oltáři je z 2. poloviny 18. století, socha Boha Otce a Syna (Korunování P. Marie) na bočním oltáři Panny Marie je gotickká z 1.čtvrti 16.století s novou polychromií.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)
PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...