Historickou dominantou Bakova nad Jizerou je kostel sv.Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje v Bakově nad Jizerou je v jádru pozdně gotický z druhé poloviny 16. století, zbarokizován byl po požáru v  roce 1654 a 1690, další  přestavby proběhly v letech 1741, 1744 a 1759, opravován byl v roce1838 a 1919. Kostel je jednolodní, obdélný hladký, s hranolovou věží (po r.1657, zastřešenou r. 1838) v jihozápadním nároží, s mariánskou kaplí z roku 1744 po severní straně lodi a s obdélným, polygonálně uzavřeným presbytářem s renesanční římsou. Na severní straně k němu přiléhá sakristie s oratoří v patře a předsíňkou z roku 1759. V západním průčelí je  portál z roku 1656, rámovaný vegetabilním ornamentem a opatřený stoupavým štítem. Nároží věže, jejíž horní patro bylo přestavěno roku 1791 je rustikováno.

Průčelí kostela s věží

Vnitřek lodi (asi od roku 1658 nižší) plochostropý; při jižní stěně literátská kruchta na pilířových arkádách, sklenuta i podklenuta křížově. Kaple Panny Marie je obdélná, sklenutá valeně, presbytář sklenut hladkým křížem, sakristie je  obdélná, s portálem datovaným rokem 1741. Je zaklenuta dvěma kříži, rovněž tak oratoř.

Interiér kostela

Vybavení kostela je barokní a rokokové z 2.čtvrti 18. století. Hlavní oltář je rokokový, rámový z roku 1733 od Josefa Jelínka z Kosmonos s pozoruhodnými sochami sv. Floriána a sv.Václava, dále je zde  obraz Nejsvětější Trojice z roku 1741 a novým obrazem sv.Bartoloměje, signovaným „ Ant. Kossatecki pinxit 1819". Boční oltáře jsou protějškové, sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého, oltáře jsou rokokové rámové, prvý se sochami indického prince a andílků, asi od J. Jelínka, z roku 1757 a s novými obrazy; z téže doby je i oltář sv. Jana Nepomuckého od F. Melichara z Rychnova. Oltář je sloupový se sochami sv. Jáchyma a sv.Josefa a Panny Marie asi od Josefa Jelínka. Zpovědnice se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Petra a sv.Maří Magdalény. Kamenná křtitelnice je z roku 1665, křížovou cestu vytvořil V. Patočka z Mnichova Hradiště v roce 1831.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J,1.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)