Mariánský sloup v Broumově je mistrovským dílem Jana Brokoffa

[ title]
Roku 1706 byl postaven  mariánský sloup v Broumově, doplněný po obvodu bloku spodní podstavy osmi sochami svatých, je ukázkou vrcholně barokní tvorby pražského Jana Brokoffa. Jeho socha P. Marie byla roku 1728 nahrazena oboustrannou sochou Gottfrieda Bösewettera.

Jde o monumentální a členitý prvek barokního sochařství, který se nachází uprostřed hlavního náměstí v Broumově. Členitý masivní sokl má ve výklencích dole a nahoře na prodloužených rozích bohatou sochařskou výzdobu (sochy světců). Ze středu hlavního soklu je vytýčen užší sokl profilovaný, na němž je vysoký sloup s patkou a pintusem a s hlavicí korintského typu. Dřík sloupu šroubovitě otáčený. Na vrcholu sloupu je socha Panny Marie s Ježíškem. Svatozář obtáčející boční strany sousoší je kovová - zlacená. Sloup je z hrubozrnného pískovce. Celý objekt je na kamenné podestě, ohrazen pískovcovou balustrádou. Celé dílo je autentickou prací Johanna Brokoffa z roku 1706.

Mariánský sloup

Socha Scholastiky je jednou ze čtyř plastik umístěných v nikách spodní části základového hlavního soklu. Nika má půlválcový tvar ukončený nahoře mušlí. Plastika je z tvrdého pískovce. je stojící figurou, spočívající na levé noze, pravá mírně pokrčená. Esovitý tvar osy, hlava mírně zakloněna a vychýlena vpravo. Pravá ruka položena na prsou, levá ruka drží knihu ve vodorovné poloze. Na soklu vpředu vytesaný nápis: St. Scholastica.

Detail soklu

Socha sv. Benedikta je další součástí sochařské výzdoby Mariánského sloupu. Je jednou ze 4 soch světců umístěných v nikách základového hlavního soklu sloupu. Nika je půlválcového tvaru nahoře s mušlí. Socha je z tvrdého pískovce, je to stojící figura vírné esovité křivky v ose, těžiště je na pravé noze, levá pod draperií mírně pokrčena a odnožena. Hlava bez přikrývky, tělo v řaseném rouchu splývajícím až k soklu, z širokých rukávů vystupují jen ruce. Hlava vytočena vpravo, pravá ruka mírně nad pasem drží knihu ve vodorovné poloze, na knize položen kalich. Levá ruka pokrčena směrem dopředu, bez atributu. Na soklu dole nápis: St. Benedictus.

Plastiky na soklu

Další je socha sv. Vintíře je součástí sochařské výzdoby Mariánského sloupu. Nika je půlválcového tvaru, ukončena mušlí. Postava světce je vzpřímená v mírně rotujícím pohybu. Stojí na levé noze, pravá je pokrčena, u levé nohy je helmice s chocholem. Hlava sochy je mírně odvrácená vlevo, levá ruka položena na prsou, pravá drží knihu svrchu, dolní část knihy je opřena o pokrčenou nohu. Z knihy je založen růženec. Figura je ve splývavé bohaté draperii, roucha, z širokých rukávů vystupují ruce.

Socha sv. Prokopa je umístěna v nikách hlavního soklu. Nika je půlválcového tvaru, ukončena mušlí. Socha je z tvrdého pískovce, kompozice se vyznačuje složitým pohybem. Těžiště na pravé noze, levá pokrčena vzad, tělo v rotaci doleva, horní část těla ještě s hlavou mírně předkloněna. tělo v řasnatém rouchu, tvář s bohatým vousem, na hlavě biskupská mitra. Levá ruka vyčnívá z roucha, je pokrčena a drží knihu ve svislé poloze. Na soklu dole nápis: St. Procopius.

Socha sv. Markéty je součástí sochařské výzdoby Mariánského sloupu. Je jednou ze 4 plastik světců na nárožích hlavního soklu. je zhotovena z tvrdého pískovce (pravděpodobně božanovského). Esovitá osa sochy, plastika stojí na levé noze, kde je těžiště, pravá noha pokrčena a spočívá na těle spoutaného draka. Řetěz sv. Markéta drží v levé ruce. Socha má členitou draperii s ozdobami.

Panna Marie na vrcholu sloupu

Socha sv. Hedviky. je z tvrdého pískovce. Socha je komponovaná v klidném postoji, hlava s korunou je obrácena vpravo, těžiště sochy je na pravé noze, levá je mírně pokrčená. V pravé ruce drží sošku, v levé třídílnou věž. Na soklu je nápis: St. Hedwicis.

Socha sv. Václava stojí na nároží hlavního soklu Mariánského sloupu. Je z tvrdého pískovce. Socha světce je mírně rozkročena, horní část trupu je předkloněna. Pravá ruka je opřena o masivní štít s heraldickými znaky, levá ruka je mírně vzpažena a drží praporec. Celá plastika je kompozičně spojena a zpevněna bohatou draperií. na soklu sochy je nápis: Ioan Brokoff Fecit, 1706.

Socha sv. Vojtěcha je umístěna na jednom z nároží hlavního soklu Mariánského sloupu. Je z tvrdého pískovce. Socha je v klidném postoji, spočívá na levé noze, osa plastiky má esovitou křivku. Světec má na hlavě mitru, pravá ruka je mírně odpažena a vztyčená - opřená o ozdobnou berlu s kovovým a zlaceným zdobením, levá ruka přidržuje draperii pod pasem. Hlava je mírně otočená vlevo.

Socha Madony na vrcholu sloupu je vzpřímená, bez většího náznaku pohybu, na levé ruce drží Ježíška k němuž je hlava Madony natočena, v levé ruce drží žezlo. Po stranách plastiky je ozdobné kovové orámování z něhož vystupuje kovová svatozář z rovných a vlnovitých paprsků - jejich vnější kontura je do oválu. Svatozář je zlacená.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)