Dominantou Lešné je kostel sv. Michaela archanděla

[ title]
Kostel sv. Michaela archanděla v obci Lešná se nachází v krásné krajině 7 km od Valašského Meziříčí, poblíž řeky Bečvy. Dominantu obce tvoří kostel sv. Michaela. První dřevěný kostel byl postaven v Lešné v období 1420 – 1430 za Hanuše z Pržného. Od roku 1480 vlastnili Lešnou Pražmové z Bílkova. Nejdříve Jan, který celé panství v roce 1567 prodává mladšímu bratru Benešovi, který byl náboženství luterského. Podle pramenů v roce 1589 přichází 3 luteránští kněží roku 1605 – 1612.

V roce 1620 se vrchnost zřekla katolictví a Beneš Pražma se přidal k odboji proti Ferdinandu II., za což bylo do Lešné posláno vojsko, které vypálilo kostel, dvůr, část zámku a celou Lešnou. Zbytek byl ponechán manželce Ludmile, která musela uhradit 1800 tolarů do královské pokladny. Proto roku 1628 prodala Ludmila celé panství Martinovi Půhoučímu z Předmostí a za jeho panování byl v období 1628 – 1635 postaven druhý kostel ke cti a chvále Blahoslavené Trojice, z větší části dřevěný.Po roce 1641 bylo Lešensko několikrát prodáno. Nakonec uvedené panství dědí Františka Eleonora Žerotínová, rozená Podstatská z Prusinovic, která za svého dědice určila Magnuse Podstatského z Prusinovic. Dědické právo po jeho smrti přešlo na jeho manželku Marii Annu, která se podruhé provdala za Jana Emanuela hraběte Lažanského, který počal celou reorganizaci panství, včetně kostela, který měl v roce 1682 jeden oltář, poval dřevěný, jeden kalich a ciborium. V letech 1684 – 1686 nechal hrabě Lažanský celý kostel přestavit na kamenný.

Interiér kostela

V tomto období byly přistaveny dvě kaple s cibulovitou střechou krytou šindelem. Kostel dostal tvář kříže – délka 22,5 m a šířka 19,5 m, uvnitř bylo pět oltářů: Hlavní – zasvěcen Blahoslavené Trojici. Levá kaple – Sv. Valentinovi. Pravá Kaple – Janu Nepomuckému. Jeden boční oltář zasvěcen Sv. Anně a druhý Spasiteli. V letech 1726 – 1728 je přistavěna věž s cibulovitou střechou krytou šindelem. Duchovní správa byla obnovena v roce 1730. Duchovním správcem byl ustanoven P. Max Prechlý.V roce 1732 dostala věž tři zvony. Sv. Michala o váze 1000 kg, sv. Jana o váze 560 kg a Valentina o váze 261 kg. Kostel byl v tomto roce přesvěcen svatému Michaelovi Archandělovi. Deskový poval byl nahrazen klenbou, v důsledku toho se kostel o něco zvýšil a u této příležitosti byly postaveny dvě oratoře a vnitřek byl vymalován významným moravským malířem Josefem Sattlerem. V klenbě nad presbyteriem je korunování Blahoslavené Panny Marie a nad lodí boj Michaela Archanděla s padlými anděly. Malování bylo dokončeno roku 1750, ale to již bylo za P. Jana Josefa Ryppera.

Spolupráce obou kněží s hraběcí rodinou se vyplatila, neboť přinesla mnoho duchovního užitku a bez ní by nevznikl kostel, mající takovou cenu. V roce 1969 byl zvon Sv. Michala pojat jako národní kulturní památka a od roku 1972 je celý kostel národní kulturní památkou. V současné době jsou v kostele tři oltáře – hlavní, zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi, pravý boční oltář sv. Janu Nepomuckému a levý sv. Valentinovi.

Podle webu Zlínského kraje

(lh,turistickelisty.cz,foto Zlínský kraj)