Horažďovice mají druhou nejstarší městskou bránu v Čechách

[ title]
První doklad o městě Horažďovice podává pečeť z roku 1278, město bylo opevněno již na konci 13.století, hradební linie obsahovala po svém obvodu dvě brány a fortnu, později byla doplněna ještě další branou. Pražská brána zvaná též Veliká či Červená stojí na severní straně dnešní Plzeňské ulice. Brána vznikla jako gotická v druhé polovině 13.století a je považována za druhou nejstarší městskou bránu v Čechách.

Brána byla přestavěna ve 14.století a v 15.století došlo k jejímu navýšení či novostavbě horní části. Vnitřní bána byla doplněna předbraním, v čele brány byl pravběpodobně barbakán, který byl vybudován ve čtyřicátých letech 15.století, zbořen byl v roce 1837. Vniřní věž zachránilo před podobným osudem její využití jako sýpky. Archeologickým výzkumem byly doloženy pozůstatky čelní zbořené  brány včetně zbytků starších mostních konstrukcí.

Malba v klenbě pražské brány

Věž brány je pětipodlažní stavbou s podvěžím a čtyřmi patry. Průjezd brány je valeně zaklenutý, mimo dvojici hlavních gotických portálů jsou s boku portály branky pro pěší, která tvoří boční přístavbu věže. Přístup do prvního patra věže vedl původně s hradního ochozu, později ze sousední sýpky do západní zdi. Věž byla původně kryta valbovou střechou, dnes jen nízkou jehlancovou střechou. Mohutný barbakán pětibokého tvaru měl podle archeologických výzkumů jednotlivých zdí 15 m.

Prachatická brána

Prachatická brána neboli Dolní či Výchobní se nalézá na jihovýchodní straně v dnešní Prácheňské ulici. Gotická brána byla postavena ve 13.století, před ní se v úrovni parkánové linie nacházela vnější brána zbořená 1837-61. Brána se dochovala jen v přízemní výšce včetně hrotitých portálů, nebyla zaklenuta a první patro neslo trámový strop.

Fortna

Fortna neboli  Branka se nalézá na jižní straně města směrem k řece Otavě mezi Podbranskou a Nábřežní ulicí. Byla postavena již ve druhé polovině 13.století a určena pro zásobování města vodou. Před ní byla později vystavena vnější branka ve vzdáleností 11 m, která byla zbořena 1837. Původní fortna byla malá věžovitá stavba, dnešní pozůstatek fortny je půlkruhově klenutý průchod hradební zdí o šířce zdiva dva metry.

Ve Velvarech se z městských bran a branek dochovala jen Pražská brána a fortna


Podle : Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)