Kostel sv.Jakuba v Jaroměři byl původně gotický

[ title]
Původní kostel, který je zmiňován již v roce 1374 v listině J. Očka z Vlašimi, byl na záčátku 16.století přestavěn v pozdní gotice. Byl několikrát opravován, především po požáru v roce 1670, kdy vyhořel až na presbyterium. Při opravě byla tehdy zcela barokizována věž. V podzemí kostela byla zřízena na začátku 18.století krypta.

Pohled od severu

Kostel je gotická, částečně barokizovaná jednolodní stavba, na  východní straně má elipsovitou sakristii, v západním průčelí věž. Věž hranolová, dvoupatrová, jednotlivé díly členěny na nárožích sdruženými lisenami.

Portál v severní stěně

V přízemí pozdně gotický hrotitý portál s pravoúhlým rámem, profilovaným do oblých, bohatě členěných a vzájemně prostupujících prutů zakončených vlysem s renesanční římsou s trojím zubořezem.

Půdorys kostela

Věž je kryta oplechovanou osmibokou cibulí s lucernou, bání, koulí a dvojitým křížem. Na jihu okna do lodi hrotitá, hladce špaletovaná, na severu okno půlkruhové s profilovanou šambránou a gotický portál, pravoúhlý, s vyplněnými kouty, bohatě profilovaný.

Presbytář kostela

Presbytář je uzavřen pěti stranami osmiúhelníku, osvětlované třemi hrotitými okny bez kružeb. Západní polovina lodi zabrána trojramennou dřevěnou kruchtou, na čtyřech toskánských sloupech.

Hudební kruchta

Hlavní oltář byl vysvěcen roku 1835. Nad oltářem se nachází obraz umučení sv.Jakuba z roku 1800. Boční oltáře jsou z roku 1682. Na pravém oltáři je kopie Rembrantova obrazu Snímání z kříže. Na oltáři jsou sochy sv.Petra a Pavla, sv.Jana a sv.Lukáše.Na levém oltáři je umístěn obraz Panny Marie a andělů, dále obraz sv.Martina. po stranách oltáře jsou sochy sv.Barbory a sv.Agáty.

Mariánský sloup v Jaroměři je dílem Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny

Podle : Poche E., Soupis památek historických a uměleckých v poli okrese královédvorském, sv. 48
             Kol.,Umělecké památky Čech A/J,pvní svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)