Kostel sv. Mikuláše v Humpolci spravoval řád německých rytířů

Kostel sv. Mikuláše v Humpolci se nachází v centru města. Stavba je umístěna na výrazné terénní hraně, sklánějící se k severozápadu. Svým umístěním tak člení náměstí na dvě části. Prvně zmiňován v písemných pramenech v roce 1233.

Pohled z dolního náměstí

Dnešní podoba kostela je výsledkem několika přestaveb, které byly dokončeny v letech 1721-1722 v duchu barokní gotiky patrně J.B.Santinim. Kostel má půdorys tvaru latinského kříže, s příčnou lodí a hranolovou věží v západní části kostela. Presbytář je ukončen polygonálním závěrem s vnějšími opěráky. Na severní a jižní straně přiléhají k presbytáři boční kaple otevřené do bočních lodí transeptu.

Kostel sv.Mikuláše - půdorys

Věž stojí před západním průčelím podél lodi. Novogotická helma věže má v rozích čtyři vysunuté konzolové arkýře. Zevně má kostel opěráky a vysoká barokně gotická hrotitá okna bez kružeb. Kněžiště sklenuto třemi poli barokně gotické křížové klenby a v závěru paprsčitě žebry. Triumfální oblouk je hrotitý s hrubým klínovým profilem. Boční kaple u příčné lodi opatřeny šestidílnou žebrovou klenbou. Boční prostory příčné lodi sklenuty křížovou žebrovou klenbou. Sakristie sklenuta šestidílnou klenbou s lomenými pásy a v placce v křížení s barokní freskou Posledního soudu. Na čelních obloucích bočních kaplí nástěnné malby od J. Filipa. Figurální okna z let 1907 až 1912.

Interiér kostela

Zařízení kostela je převážně novogotické. Nynější hlavní oltář je z r. 1890. Byl zhotoven podle oltáře v Ústí nad Labem řezbářem Petrem Krejčíkem. Autorem obrazů je akademický malíř Heřman. Ve střední části hlavního oltáře je vyobrazený sv. Mikuláš (biskup), po jeho pravé straně sv. Florian a po levé sv. Linhart. Kazatelnu vytvořil místní truhlář Ferd. Neth v r. 1721. Křížová cesta je od malíře Jana Stägera z Jihlavy. Nástěnné malby sv. Norberta a bl. Hroznaty pocházejí z r. 1906 od malíře Jar. Filipa z Prahy.

Pohled od východu

V pravé boční kapli najdeme oltář P. Marie Růžencové z r. 1888 (autor H. Mengemann a A. Drahozal). V levé boční kapli najdeme oltář P. Marie Lurdské. V příčné lodi vpravo je boční oltář sv. Jana Nepomuckého (1907) s obrazem od V. Foerstera, a menším obrazem sv. Josefa. Vlevo je pak boční oltář Nejsvětějšího Srdce Páně s menším obrazem sv. Anny (z poloviny 18. století).

Podle : Horyna Mojmír, Jan Blažej Santini – Aichel
            Kol., Umělecké památky Čech A/J,1.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)