Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru je vzácným dokladem renesanční chrámové architektury

[ title]
Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru v okrese Tábor je renesanční stavba, založená roku 1581 Albrechtem Valovským z Usuší (nápis s letop. nad triumf, obloukem v lodi), stavěl mistr Vincenc (Vogarelli),sakristie a předsíňka novější.  Kostel byl opravován roku 1755,1899 (objeveny nápisy) a 2009.

Půdorys kostela se zvonicí

Severozápadně od kostela je samostatně stojící hranolová zvonice s dřevěným podsebitím a s nověji přistavenou kaplí sv. Anny.  Pozoruhodný je objekt zvonice s dřevěným patrem a šindelovou střechou, který patří k nemnoha dokladům samostatně stojících zvonic v regionu.

Interiér kostela

Kostel je jednolodní s trojboce zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií na severní straně a s předsíňkou v západním průčelí. Presbytář má dvě lomená okna bez kružeb, jedno v ose a druhé na jižní straně. Fasády jsou pokryty jednoduchými renesančními psaníčkovými sgrafity, okna jsou hrotitá,bez kružeb.  Pod hlavní římsou byl užit ozdobný motiv nekonečné mořské vlny a pásu vejcovce.

Hlavní oltář

Presbytář je sklenut dvěma poli křížové hřebínkové klenby,  triumfální oblouk je mírné hrotitý, neprofilovaný.

Triumfální oblouk

Na vítězném oblouku byly v roce 1997 odkryty a restaurovány nástěnné malby. Jedná se o soubor erbů majitelů Hamru a Valu a jejich příbuzných. Loď s vtaženými opěrnými pilíři, sklenuta třemi poli čtyřcípých hvězdových kleneb se silně vytaženými hřebínky.

Oltář sv.Václava

Zařízení je  převážně barokní z doby kolem roku 1710 (akant., proplétaný stuhou). Hlavní oltář Nejsvětější Trojice je  portálový se sochami sv., v nástavci akantový rámový, boční oltářík sv. Anny je v presbytáři. Dva protějškové boční oltáře sv. Václava a Piety jsou rámové sochařské,  kazatelna je rokoková.

Nahrobek  Albrechta Valovského z Usuší

V lodi jsou dva kamenné náhrobníky: figurální Albrechta Valovského z Usuší z roku 1595 a nápisový z 2. poloviny 17. století.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J,svazek první
            web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)